Cover image of 生活經濟學

生活經濟學

你不懂經濟,經濟也會找上你!日常生活中,衣食住行都離不開經濟活動。增進經濟知識,等如提升生活智慧!《生活經濟學》一星期一次,與大家輕鬆探討生活、商業中的有趣經濟現象,have a smart life!

Podcast cover

More from Less 1

More from Less 1

十八至十九世紀時期, 英國古典政治經濟學馬爾薩斯(Thomas Robert Malthus 1766~1834)發表了《人口論》, 當中所提出包括土地報酬遞減 (報酬遞減法則) 嘅現象, 發現喺無其他因素干擾之下, 人口會以幾何級數的方式... Read more

14 Oct 2019

9mins

Podcast cover

More from Less 2

More from Less 2

十八至十九世紀時期, 英國古典政治經濟學馬爾薩斯(Thomas Robert Malthus 1766~1834)發表了《人口論》, 當中所提出包括土地報酬遞減 (報酬遞減法則) 嘅現象, 發現喺無其他因素干擾之下, 人口會以幾何級數的方式... Read more

15 Oct 2019

10mins

Similar Podcasts

Podcast cover

More from Less 4

More from Less 4

究竟係咪經濟好、食得飽就想生仔?上集提及十九世紀嘅一篇《人口論》嘅文章,今集繼續以當中論述,分析時至近代其中涉及能源市場發展,究竟隨著人口活動頻繁,會有咩影響?

21 Oct 2019

10mins

Podcast cover

More from Less 3

More from Less 3

究竟係咪經濟好、食得飽就想生仔?上集提及十九世紀嘅一篇《人口論》嘅文章,今集繼續以當中論述,分析時至近代其中涉及能源市場發展,究竟隨著人口活動頻繁,會有咩影響?

21 Oct 2019

10mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

More from Less 6

More from Less 6

28 Oct 2019

10mins

Podcast cover

More from Less 5

More from Less 5

28 Oct 2019

9mins

Podcast cover

More from Less 7

More from Less 7

5 Nov 2019

9mins

Podcast cover

More from Less 8

More from Less 8

5 Nov 2019

9mins

Podcast cover

2019諾貝爾經濟學獎 2

2019諾貝爾經濟學獎 2

2019諾貝爾經濟學獎頒發畀三位研究貧窮議題嘅學者: 印度裔美國經濟學家巴納吉(Abhijit Banerjee)、法國經濟學家杜芙若(Esther Duflo)以及美國發展經濟學家克雷默(Michael Kremer)。佢哋嘅研究顛覆咗好... Read more

12 Nov 2019

10mins

Podcast cover

2019諾貝爾經濟學獎 1

2019諾貝爾經濟學獎 1

2019諾貝爾經濟學獎頒發畀三位研究貧窮議題嘅學者: 印度裔美國經濟學家巴納吉(Abhijit Banerjee)、法國經濟學家杜芙若(Esther Duflo)以及美國發展經濟學家克雷默(Michael Kremer)。佢哋嘅研究顛覆咗好... Read more

12 Nov 2019

9mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”