Cover image of Learn Polish | PolishPod101.com
(25)

Rank #142 in Language Learning category

Education
Courses
Language Learning

Learn Polish | PolishPod101.com

Updated 4 days ago

Rank #142 in Language Learning category

Education
Courses
Language Learning
Read more

Learn Polish with Free Podcasts Whether you are student or a seasoned speaker, our lessons offer something for everyone. We incorporate culture and current issues into each episode to give the most informative, both linguistically and culturally, podcasts possible. For those of you with just the plane ride to prepare, check our survival phrase series at PolishPod101.com. One of these phrases just might turn your trip into the best one ever!

Read more

Learn Polish with Free Podcasts Whether you are student or a seasoned speaker, our lessons offer something for everyone. We incorporate culture and current issues into each episode to give the most informative, both linguistically and culturally, podcasts possible. For those of you with just the plane ride to prepare, check our survival phrase series at PolishPod101.com. One of these phrases just might turn your trip into the best one ever!

iTunes Ratings

25 Ratings
Average Ratings
13
4
2
2
4

Very Helpful for Beginners

By Celine Paczkowska - Sep 30 2016
Read more
Very thorough with grammar, which is what I needed help with!

Get off my phone

By Harrydolans - Dec 18 2013
Read more
This podcast keeps asking for a username and password...I deleted it off my phone and it won't stop. Very annoying, no way to get rid of it so far

iTunes Ratings

25 Ratings
Average Ratings
13
4
2
2
4

Very Helpful for Beginners

By Celine Paczkowska - Sep 30 2016
Read more
Very thorough with grammar, which is what I needed help with!

Get off my phone

By Harrydolans - Dec 18 2013
Read more
This podcast keeps asking for a username and password...I deleted it off my phone and it won't stop. Very annoying, no way to get rid of it so far
Cover image of Learn Polish | PolishPod101.com

Learn Polish | PolishPod101.com

Updated 4 days ago

Read more

Learn Polish with Free Podcasts Whether you are student or a seasoned speaker, our lessons offer something for everyone. We incorporate culture and current issues into each episode to give the most informative, both linguistically and culturally, podcasts possible. For those of you with just the plane ride to prepare, check our survival phrase series at PolishPod101.com. One of these phrases just might turn your trip into the best one ever!

Rank #1: Top 25 Questions #1 - What's your name? in Polish

Podcast cover
Read more
Learn even more Polish at PolishPod101.com! Sign up for a FREE Lifetime Account!

Nov 06 2014

6mins

Play

Rank #2: Beginner Lesson #2 - Easy Self-Introductions in Polish 2

Podcast cover
Read more
Understand this lesson COMPLETELY with PDF Lesson Notes. Visit PolishPod101.com!

Nov 04 2014

11mins

Play

Rank #3: Basic Bootcamp #1 - Self Introduction: Basic Greetings in Polish

Podcast cover
Read more
Want to get ALL of our lessons on the go? Download our FREE App at PolishPod101.com

Nov 07 2014

11mins

Play

Rank #4: Video News #31 - Free Polish Gifts of the Month - November 2019

Podcast cover
Read more

Oct 26 2019

1min

Play

Rank #5: Polish Teachers Answer Your Questions #3 - Is Polish Similar to Czech?

Podcast cover
Read more
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

-----Polish-----

----Main----

Ben Lee: Czy to jest po polsku?
Wojciech Wieczorek: Nie, to jest po czesku.

----English----

Ben Lee: Is this in Polish?
Wojciech Wieczorek: No, it’s in Czech.

---------------------------
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

Oct 24 2019

4mins

Play

Rank #6: Basic Bootcamp #2 - Basic Polish Sentence Structure

Podcast cover
Read more
We'll correct your Polish! Leave us a comment on this lesson at PolishPod101.com!

Nov 07 2014

9mins

Play

Rank #7: Basic Bootcamp #3 - Useful Phrases for Learning Polish

Podcast cover
Read more
Download our FREE App & Learn Polish on the go at PolishPod101.com

Nov 07 2014

11mins

Play

Rank #8: Beginner Lesson #3 - Knowing How to Ask Certain Questions Can Save Your Skin in Poland

Podcast cover
Read more
You'll find Lesson #4 at PolishPod101.com! Sign up for a Free Lifetime Account today!

Nov 04 2014

11mins

Play

Rank #9: Polish Teachers Answer Your Questions #4 - How Many Dialects Does the Polish Language Have?

Podcast cover
Read more
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

-----Polish-----

----Main----

Ben Lee: Co to jest ‘pyra’?
Wojciech Wieczorek: Ziemniak w Wielkopolsce.

----English----

Ben Lee: What is ‘pyra’?
Wojciech Wieczorek: Potato' in Wielkopolska.

---------------------------
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

Oct 28 2019

4mins

Play

Rank #10: News #241 - Do You Have These Top 4 Polish Learning Fears? We’ll Tell You How To Beat Them

Podcast cover
Read more
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

Oct 27 2019

9mins

Play

Rank #11: How This Feed Works

Podcast cover
Read more
Go to PolishPod101.com to get your FREE Lifetime Account! Subscribing to our free iTunes podcast feed is the easiest way to get our newest audio and video lessons. Subscribe to our free podcast now, and automatically get our newest lessons. Also get an example of the lesson notes and other study tools that accompany each lesson on our site.
However, this free podcast feed contains just a tiny fraction of our lessons. Every time a new lesson is released, one lesson is moved to the library on our website. So right now you're only accessing SOME of our lesssons. To INSTANTLY ACCESS our ENTIRE LIBRARY of audio and video lessons, go to PolishPod101.com and sign up for a free lifetime account.

Dec 13 2005

1min

Play

Rank #12: Absolute Beginner Lesson #1 - Saying Hello No Matter the Time of Day in Polish

Podcast cover
Read more
More FREE Polish Lessons at PolishPod101.com. Sign up to unlock all!

Nov 05 2014

8mins

Play

Rank #13: Top 25 Questions #3 - Where do you live? in Polish

Podcast cover
Read more
You'll find Lesson #4 at PolishPod101.com! Sign up for a Free Lifetime Account today!

Nov 06 2014

5mins

Play

Rank #14: Absolute Beginner Lesson #2 - First Meetings in Poland

Podcast cover
Read more
Download our FREE App at PolishPod101 & learn Polish on the go.

Nov 05 2014

9mins

Play

Rank #15: Top 25 Questions #2 - Where are you from? in Polish

Podcast cover
Read more
Get the complete 25-Lesson Series at PolishPod101.com!

Nov 06 2014

6mins

Play

Rank #16: Absolute Beginner Lesson #3 - Have You Lost Something in Poland?

Podcast cover
Read more
Get the NEWEST PolishPod101 Lessons for Free at PolishPod101.com!

Nov 05 2014

10mins

Play

Rank #17: Learning Strategies #22 - Learn in Your Car

Podcast cover
Read more

Oct 22 2019

2mins

Play

Rank #18: Polish Vocab Builder #175 - Art

Podcast cover
Read more
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

---------------------------
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

Oct 20 2019

3mins

Play

Rank #19: Learning Strategies #21 - Romance and Love in Polish

Podcast cover
Read more

Oct 15 2019

3mins

Play

Rank #20: Extensive Reading in Polish for Intermediate Learners #15 - Dinosaurs

Podcast cover
Read more
Learn Polish with PolishPod101!
Don't forget to stop by PolishPod101.com for more great Polish Language Learning Resources!

-------Lesson Dialog-------

----Formal Polish----

DINOZAURY
SKAMIELINY DINOZAURÓW
Na d?ugo przed czasami ludzko?ci, ?wiatem rz?dzi?y dinozaury.
Niektóre z tych niesamowitych zwierz?t by?y ogromne!
Ludzie dowiedzieli si? o dinozaurach na pocz?tku dziewi?tnastego wieku.
Od tego czasu ludzie chcieli dowiedzie? si? wi?cej.
Wiemy o dinozaurach, poniewa? odnale?li?my skamieliny.
Niektóre skamieliny to ko?ci, z?by i inne cz??ci cia?a, które zamieni?y si? w kamienie.
Inne skamieliny to odciski stóp, gniazda i jaja.
Skamieliny pomagaj? nam dowiedzie? si? wi?cej o ?yciu dinozaurów.
JAKI RODZAJ ZWIERZ?CIA?
Dinozaury nale?? do du?ej grupy zwierz?t znanych jako gady.
Wi?kszo?? gadów dzi? ma such? ?uskowat? skór?.
W czasach dinozaurów nie wszystkie gady mia?y ?uski. Niektóre mia?y pióra!
Dinozaury chodzi?y inaczej ni? dzisiejsze gady.
Porównajmy jaszczurk? i dinozaura.
Nogi jaszczurki wystaj? po bokach.
Nogi dinozaura s? pod jego cia?em.
GDZIE ?Y?Y DINOZAURY
Dinozaury ?y?y na ka?dym kontynencie.
Niektóre gatunki dinozaurów ?y?y w wielu ró?nych miejscach.
Inne gatunki ?y?y tylko w kilku miejscach.
Kiedy dinozaury ?y?y, wszystkie kontynenty by?y bli?ej siebie.
?atwiej by?o przedosta? si? z jednego kontynentu na drugi.
Naukowcy, którzy studiuj? dinozaury nazywani s? paleontologami.
Odkryli setki gatunków dinozaurów.
Niektóre dinozaury s? znane na podstawie zaledwie kilku ko?ci.
W przypadku pozosta?ych wi?kszo?? z ich ko?ci zosta?a odnaleziona.
Peleontolodzy klasyfikuj? dinozaury do jednej z dwóch grup w oparciu o ich biodra.
Gadziomiedniczne dinozaury maj? ko?ci biodrowe jak dzisiejsze jaszczurki.
Ptasiomiedniczne dinozaury maj? biodra jak ptaki.
Dowiedzmy si? o niektórych dinozaurach z ka?dej z tych grup.
GADZIOMIEDNICZNE DINOZAURY
Najlepiej znanym dinozaurem jest Tyranozaur rex lub T.rex.
Ten ogromny mi?so?erca mia? silne tylne ?apy i d?ugi masywny ogon. Jego przednie ?apy by?y malutkie.
Nikt nie wie do czego T.rex ich u?ywa?.
T. rex mia? grub?, ci??k? czaszk?. Jego ugryzienie by?o najsilniejsze spo?ród wszelkich zwierz?t l?dowych jakie kiedykolwiek ?y?y.
Jego paszcza wype?niona by?a du?ymi z?bami.
Przednie z?by s?u?y?y do chwytania i ci?gni?cia.
Z?by boczne rozrywa?y mi?so, a tylne je szatkowa?y.
T. rex od?ywia? si? g?ównie du?ymi dinozaurami ro?lino?ernymi.
Polowa? na swoje po?ywienie. Zjada? te? padlin?.
Odnalezionych zosta?o ponad pi??dziesi?t szkieletów T. rexa.
Najwi?kszy z nich jest udost?pniony do ogl?dania w Chicago.
Welociraptor by? kolejnym mi?so?ercom.
Ten dinozaur by? znacznie mniejszy od T.rexa.
Wyró?nia?o go co? jeszcze.
Mia? pióra!
Ale jego ?apy by?y za krótkie do latania.
Mia? d?ugi ogon i pazur na tyle ka?dej ?apy.
Brachiozaur mia? bardzo d?ug? szyj?. Jego przednie ?apy by?y d?u?sze od tylnych.
(Brachiozaur oznacza „ramienny jaszczur".)
Ten dinozaur ?ywi? si? li??mi.
Doros?y brachiozaur zjada? ponad osiemset funtów li?ci ka?dego dnia.
DINOZAURY PTASIOMIEDNICZNE
Triceratops to ro?lino?erca z du?? g?ow?.
Mia? trzy rogi i ko?cisty „ko?nierz" lub falban?.
Rogi ros?y wraz z wiekiem dinozaura.
Triceratops u?ywa? swoich rogów do walki z innymi dinozaurami, w tym z T.rexem.
Ankylozaur mia? pancerz na swoim ciele.
Jego pancerz zrobiony by? z ko?cistych p?ytek i guzów rosn?cych w jego skórze.
Ankylozaur te? mia? rogi na g?owie i ogon jak kij.
Ten ro?lino?erca mia? d?ugo?? oko?o po?owy szkolnego autobusu.
Stegozaur to inny uzbrojony ro?lino?erca.
Mia? ma?? g?ow? i szerokie p?ytki, które wystawa?y na jego grzbiecie.
Czubek jego ogona mia? kolce.
Paleontolodzy s?dz?, ?e Stegozaur u?ywa? swojego kolczastego ogona do odp?dzania wrogów.
Szantungozaur by [...]

Oct 14 2019

15mins

Play