OwlTail

Cover image of Mythische Mythen und sagenhafte Sagen

Mythische Mythen und sagenhafte Sagen

https://www.paypal.me/mythisch

Popular episodes

All episodes

Read more

https://www.paypal.me/mythisch

Pan

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Pan, Syrinx, Apollo, Midas und Atlas.

Nov 19 2021

12mins

Play

Langeweile

Podcast cover
Read more
Langeweile by Möwi Möwingers

Jan 04 2020

11mins

Play

Die Menschen

Podcast cover
Read more
Die Menschen by Möwi Möwingers

Jan 20 2019

12mins

Play

Bellerophon

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Aphrodite, Glaukos, Bellaross, Hipponoos, Bellerophon, Pegasos, Proitos, Anteia und Poseidon.

Dec 26 2018

19mins

Play

Orion

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Zeus, Poseidon, Hermes, Orion, Merope, Eros, Helios, Artemis, Hera, Cedalion, Hephaist

Jul 29 2018

20mins

Play

Möwe

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Zeus, Poseidon, Pyrrha, Deukalion, Prometheus und Artemis.

Jul 08 2018

14mins

Play

Troja

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Paris, Helena, Menelaos, Agamemnon, Aias 1, Aias 2, Idomeneus, Diomedes, Palamedes, Odysseus, Agamemnon, Peleus, Thetis, Achill, Artemis, Poseidon, Chryseis, Apoll, Patroklos und Hector.

Jun 23 2018

19mins

Play

Paris

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Aphrodite, Pallas Athene, Hera, Priamos, Hekuba, Kassandra, Paris, Zeus, Hermes, Helena, Menelaos und Eros.

Jun 12 2018

17mins

Play

Helena

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Peleus, Thetis, Hera, Pallas Athene, Aphrodite, Eris, Helena, Tyndareos, Idomeneus, Diomedes, Palamedes, Nestor, Menelaos, Agamemnon, Odysseus, Penelope, Ikarus, Zeus und Paris.

Jun 03 2018

15mins

Play

Dido

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Hera, Aphrodite, Aenaeas, Askanius und Dido.

May 26 2018

11mins

Play

Chaos

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Gaia, Uranos, Kronos, Rea, Hestia, Hera, Demeter, Poseidon, Hades, Zeus, die Erinnyen, Aphrodite, Metis und

May 21 2018

10mins

Play

Orpheus

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Orpheus, Apoll, Hermes, Erydike, Aristaios, Charon, Persephone und Hades.

May 19 2018

10mins

Play

Ödipus

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Kadmos, Laios, Iakoste, Pelops, Chrysippos, Hera, Pythia, Sphinx, Ödipus und Teiresias.

May 10 2018

18mins

Play

Europa und der Stier

Podcast cover
Read more
In dieser Folge geht es um Ovid, Zeus, Europa, Agenor, Ares, Aphrodite, Pallas Athene und Kadmos.

May 06 2018

11mins

Play