OwlTail

Cover image of Monland Podcast

Monland Podcast

---- You can now listen MON RADIO program in MON language, to get news from Mon areas in Southern Burma, please subscribe - Monland Podcast.----မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်း မွန်ဒေသ မွန်တိုင်းရင်းသားအကြောင်းအရာ နေ့စဉ်သတင်းတွေကို မွန်ဘာသာ Monland Podcast အစီအစဉ်မှာ Subscript ပြုလုပ်၍ နားဆင်နိုင်ပါပြီ။---- အစဳဇန် ဗလးရမျာင် Radio ဍုင်မန်ပိုဲဏအ်ဂှ် ပွိုင်မွဲသတ္တဟမ္ဂး နူ တ္ၚဲစန် ဒဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် ပွိုင်မသုန်တ္ၚဲ စနူအခိင်ဗ္တံ ၈ နာဍဳတအ်ဂှ် ဗလးကဵုမံင်ရမျာင် ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက် (Facebook page - Independent Mon News agency) ကဵု မုက်လိက် (YouTube – Independent Mon News agency) လၟေင်င်ရောင်။

Popular episodes

All episodes

Warning: This podcast data isn't working.

This means that the episode rankings aren't working properly. Please revisit us at a later time to get the best episodes of this podcast!

Podcast cover

Monland Podcast (31.10.2022)

- ဗၠိုက်ဍာ် ပ္ဍဲပရင်ၜဳစက်စာဲတုဲ မၞိဟ်တြုံအယုက် ၁၆ သၞာံမွဲတၠ ဒးချိုတ်အာ - အကာဲအရာ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ရေဝ်ကဵု ပွိုင်ဍုင်ပံင် - ပေါဲသဳကၠဳပရေင်ဍုင်ကွာန် ဇြဟတ်သီုဖအိုတ် ညံင်ဂွံပါလုပ်ဂှ် ဂစာန်အာဏောင် PPST ဟီု  - ကဵုအခေါင်ပလံင်ကပေါတ် ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်ယျ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

10mins

31 Oct 2022

Rank #1

Podcast cover

Monland Podcast (28.10.2022)

- ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ပံင် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒပ်PDF တအ် ဒှ်ပေါဲဗတိုက် - ပ္ဍဲဍုင်ကအ်ကြိအ် အကြာအရာပ်မၞိဟ်မံင်တံ လွဟ်ဇၞော်စှ်ေတုဲ မၞိဟ် ၅ တၠဒးအာဝပ် - ညးမံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲပယဵုဍုင်သေံတံဂှ် ဂကောံကုလသမဂ္ဂ UNHCR တံကဵုအရီုဗင်ဍိုက်က်ပေင်င်ဟွံမာန်--- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

12mins

28 Oct 2022

Rank #2

Podcast cover

Monland Podcast (27.10.2022)

- တ္ၚဲယးတေံ သွက်ဂွံစှ်ေဘာ တန်ဗ္တောန်အခိ်ုက်ကၞာအာဲကၟာဲယေန်သၞာင်မန် ပ္ဍဲကွာန်ဝင်ကနွံ  - ဗဒါဲကွာန်ကြုင်လံင်တြေံဂှ် ကွဳစက်ဇက်ကပေါတ်မွဲဖ္ဍိုက် ဒးဒုင်စံင်လဝ်နွံ - ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံမ္ဂး ဌာန်ဇၞူ (Hotel) နွံလ္တူကျာ်က္ကသဳယဵုတအ် ကဵုဇူဒမ်သၟးသၟး ပွိုင်ၜါတ္ၚဲဏောင် - ပ္ဍဲလ္တူဂၠံင်ဇၞော် ဗြဝတဳ-ကအ်ကြိအ်ဂှ် ဟွံဂွံအခေါင်မ္ဂး လ္ပတတ်ကၠောံအာကၠုင်ညိ ဒပ်ပၞာန်ကဝ်တူလေဝ် ပ္တိတ်လိက်ကဵုသတိ - ကြဴနူပၞာန်သီအဝဵုတုဲ လၟိဟ်ညးပဲါဒဴဘဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုင် နွံကၠုင် ၁၆ ကိုဋ်ပြင်--- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

12mins

27 Oct 2022

Rank #3

Podcast cover

Monland Podcast (26.10.2022)

- ကမၠောန်တဲဍောတ် ပ္ဍဲဒေသမန်တံဂှ် နွံပၟိက်ကၠုင်ကဵုသၟာကမၠောန် ဂၠိုင်တိုန် - ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်သဓီု ဗၠာဲသၟိင်ထိင်ရး ၁ တၠ ဒးဒုင်ပန်ကဵုလွဟ် - လ္တူဂၠံင်ဇၞော်အာယှ အကြာဗြဝတဳ-ကအ်ကြိက်ဂှ် ထပ်ဒှ်ပေါဲဗတိုက်ပၠန်တုဲ ကွဳစက်ဇက်ကပေါတ် ၁ ဖ္ဍိုက် တူအာပၟတ် - ဟိုတ်နူဖံက်ပန်လွဟ်ဇၞော်တုဲ ညးဒေသ ပ္ဍဲ (လွိုင်ကော်) ၃ တၠ ဒးအာဝပ် - ညးပတိုန်လဝ်စရင် သွက်ဂွံလုပ်ဗဒဗ္ဒါဲပ္ဍဲဍုင်မလေဝ်ယှာတံ ညံင်ဟွံဂွံကလေင်ပလံင်ဖျဴနင်ကၟိန်ဍုင်ဗၟာဂှ် ဂကောံ ကၠောန်အခေါင်အရာမၞဟ် HRW အာတ်မိက်--- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

12mins

26 Oct 2022

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Monland Podcast (25.10.2022)

- လ္တူဂၠံင်ဍာန် လ္ဂုင်ကဵုမတ်မလီု ဗဒါဲပွိုင်ဍုင်သဓီုဂှ် ကွဳစက်ရဲအာတရဴ ဒးဒုင်ပန်ကဵုလွဟ်တုဲ မၞိဟ်တြုံမွဲတၠ ဒးလဝ်ဝပ်နွံ  - ညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ကျာ်ထဝ် ကတဵုဒှ်မံင် ယဲဇွဟ်ကဵု ယဲနဴအာ - ဟိုတ်နူပေဲါဗတိုက် လ္တူပွိုင်ဍုင်ကအ်ကြိတ်တုဲ ညးဍုင်ကွာန်တံ ဖေက်လကိုတ်ဒှ်ဓဝိင်ဂှ်ရ ဘာဗ္တောန်လိက်ဂမၠိုင် ဒးကၟာတ်ကၠုင် - ဂကောံပံင်ကောံ KNLA တံ လုပ်ဗ္တိုက် ဗ္ဒိုပ်ဒပ်ပံင်ကောံခရိုင်သဓီု BGF ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ  - သၟာကေမၠာန်ဆုဲပြံင်လုပ်ဍုင်သေံ နကဵုဂၠံင်ဟွံလုပ်သၞောဝ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၁၀၀) တၠ ဒးဒုင်ရပ်လဝ်နွံ--- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

11mins

25 Oct 2022

Rank #5

Podcast cover

Monland Podcast (24.10.2022)

- ကွဳစက်ကၠေံအာ ပ္ဍဲအရာပ်မျာင်သာယာ ဍုင်မတ်မလီုဂှ် ကလေၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲဂွံ - ဂၠံင်အာယှ ဒးကၟာတ်လဝ်ပွိုင် ၅ တ္ၚဲတုဲ နေအ်တေံကလေင်ပံက်လဝ် - အဃောကၠောန်ဒၟံင် တ္ၚဲစၟတ်သမ္တီ KIO ပေင် ၆၂ သၞာံဂှ် ဒးဒုင်ဗတိုက်ကဵုက္ၜင်ကျာ - ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဍာ်ဗု အာစာၝောံဂအုပ်ဘာ ၁ တၠကဵုညးဍုင် ၄ တၠဒးဒုင်ပန်ဂစိုတ် - ကြဴနူကဵု ဍုင်ပိုဲဒးဒုင်စုတ်စာရင်ကဵု ဂကောံ FATF တံတုဲကၠေင်စအယိုင် ၁ ပိသာ ဒဵုကဵုပွဳပွူ ၁ ဠက်ဒကေဝ် ၚုဟ်သၠုင်တိုန်--- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

10mins

24 Oct 2022

Rank #6

Podcast cover

Monland Podcast (21.10.2022)

- ဟိုတ်နူပေါဲဗတိုက်က္တဵုဒှ်ကၠုင်တုဲ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ကျာ်ထဝ် ညးဂြိပ်ဒဴပၞာန် ၈၀၀၀ ပြင်နွံကၠုင်  - ကိုန်အစဳဇန် သၞေဟ်က္ၜင်ကျာ ကဵု သၞေဟ်က္ၜင် ကဆံင်ဂၠးတိ ပ္ဍဲမတ်မလီုတအ်ဂှ် ဂွံထ္မံက်အာရုပ်ရဴနတဲ ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်ဂှ် တၠပညာပရေင်ပိုန်ဒြပ်တအ် သ္ၚဳဂၠိပ်ဒၟံင်နွံ  - အလုံကၟိန်ဍုင်မွဲ အပ္ဍဲကာလပၞာန် သီလဝ်အဝဵုဏံ ပေါဲဗ္တိုက် အပံင်ဖအိုတ် (၇၇၀၀) ပြ က္တဵူဒှ်ကၠုင်လဝ်နွံ  - မၞိဟ်သ္ပဒတန်ယဲကိုဝ်ဗေတ်တၟိ ၂၀၀ ပြင် ထပ်ဆဵုဒးစၟယဲပၠန်--- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

9mins

21 Oct 2022

Rank #7

Podcast cover

Monland Podcast (20.10.2022)

- ညးကၠုင်ဝေင်ဍာ် ပ္ဍဲပြင်ၜဳစက်စာဲ မၞိဟ်တြုံ ၁ တၠကၠေံအာဂှ် ကလေင်ဆဵုပ္ဍဲကြုင်ကွာန်ဝါခရူ - သွက်ဂွံသိုင်ခၞံ ဘာကဝ်လိက်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နွံပၟိက်ဒၟံင်သြန် ၆၀၀၀ ကိုဋ်ရောင် ဂကောံဂၠာဲသြန်ဂအုံတံဟီု - ကြဴနူကဵုပၞာန်သဳအဝဵုပွိုင်၂၀ ဂိတုဏံ ဒှ်ကၠုင်လဝ်ပေါဲဗတိုက် ၇၀၀ အလန် ပြင်နွံ - ဒၞာဲသ္ၚိစာတ်ဗွဲမဂၠိုင် ပတေင်ကၠုင်ပရေင်ဂီုကၠီုတုဲ ပရေင်ပလံင်ကပေါတ်တံလေဝ် ကဵုဒေါံဇူကၠုင် - လ္ပာ်သၠုင်ကျာဍုင်သေံ သၟာကမၠောန်ဍုင်ဗၟါညးလုပ်ကၠုင်ဂၠံင်ဓလုက် ၅၀ တၠ ဒးဒုင်ရပ် --- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

13mins

20 Oct 2022

Rank #8

Podcast cover

Monland Podcast (19.10.2022)

- သွက်အမှုဂဗုတ် ပေါဲရုဲမာဲ ဒံက်တာဨသာန်ဂှ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်တုဲ ဒးက္လေၚ်ကော် မၞိဟ်သ္ပသက်သဳ (ပြန်ခေါ်သက်သေ) တံ နွံရ။ - ပ္ဍဲပေါဲဗတိုက် ဗဒါဲကွာန်ပလိုၚ်ကဳဂှ် ညးက္ဍိုပ်ဒပ် နူကဵု ဂကောံဒပ်စဵုဒၞာညးဍုၚ်ကွာန် မၞုံယၟု ဂကောံ MSRO မွဲတၠ ဒးချိုတ်အာလဝ်နွံ။ - ဂၠံၚ်လုပ်တိတ် ဍုၚ်မြဝတဳ ကဵု သၞေဟ်ကၚ် ကအ်ကြိအ် လှိုၚ်ဝ တအ် ရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်စၟဳစၟတ်တေၚ်ၚ်ဂြက်က်ဏောၚ်ဂှ်  သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် နူကဵု ဒဳကေဘဳအေ ဖျေံလဝ်လွဟ်ကဵု ပၞာန်ဗၟာ စောချစ်သူ လလောၚ်တြး  - ဂတမုက်ထံၚ် အၚ်စိၚ် (အၚ်းစိန်ထောၚ်) ဂှ် မဗတိုဟ်ဗတိုဟ်အာ ၂ မတုဲ သၞာဲဒဴလ္ၚဵု ဒးချိုတ်ကၠုၚ်လဝ်နွံ  - ပ္ဍဲကဵုပၞာန်သီအဝဵုဂွံ (၆၂၅) တ္ၚဲတုဲ ညးမဒးဒုင် ဂစိုတ်ထောံ နွံကၠုင် (၂၃၆၇) တၠ - လ္ပာ်သၠုင်ကျာဍုင်သေံတံ ဍာ်ဇၞော်မာန်ဒၟံင်ဂှ် အလဵုအသဳဍုင်သေံတံ လလောင်လဝ်တင်ကဵုသတိ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

10mins

19 Oct 2022

Rank #9

Podcast cover

Monland Podcast (18.10.2022)

- ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ၜဳကလေင် ဗဒါဲတဝ်ဂုက်တြေံဂှ် ကွဳစက်ဂကောံကံင်ဇြဳကဵု ဗၠာဲသၟိင်မင်သၞေဟ်ကင်တံ ဒးဒုင်ပန် - ဗ္ဒိုပ်သၞေဟ်ကင် ဗၠာဲသၟိင် ပ္ဍဲကွာန်အစေန် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ် ဒးဒုင်ဗတိုက်  - ပ္ဍဲပေါဲဗတိုက် ပွိုင်ဍုင်လှာဒကှ်ဂှ် ဂကောံဒပ်ကံင်ဇြဳပၞာန် ဒးချိုတ်လဝ် ၄ တၠတုဲ ရပ်ဂွံလဝ် ၁၆ တၠ - မုက်လိက် လှာဲဒၟံင်သြန်ဍုင်သအာင် ဟွံလုပ်သၞောဝ်တံ နူကဵုတိုက်သြန်ဗဟဵုတံ ကေတ်အရေဝ် - သၟာကမၠောန်ကောန်ဍုင်ဗၟာ ကၠုင်ဍုင်သေံ နကဵုသၞောတ် MOU ကီုလေဝ် ဟွံဂွံကမၠောန်တုဲ ဒှ်ဒၟံင်ခက်ခုဲ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/monland-podcast/message

9mins

18 Oct 2022

Rank #10