Cover image of Chinese Track

Chinese Track

Learn Chinese with our progressive Mandarin Course. Start with level 1 for absolute beginners. Beginning lessons are all conducted in English. Later lessons in the course are conducted in Chinese that... Read more

Podcast cover

CT_180: Level Three Review III

CT_180: Level Three Review III

Dialogue 1: Numbers A: Ni3 ming2tian1 ke3yi3 gen1 wo3 yi1qi3 qu4 dian4zi3 shang1dian4 ma? Wo3 xu1yao4 mai3 yi1 tai2 xin... Read more

21 Dec 2007

8mins

Podcast cover

CT_179: Level Three Review II

CT_179: Level Three Review II

Dialogue 1: Numbers A: Wa1,ni3 zen3me mai3 le na4me duo1 dong1xi1! B: Wo3 jin1wan3 yao4 qing3 wo3 tong2shi4 lai2 wo3 jia... Read more

19 Dec 2007

8mins

Similar Podcasts

Podcast cover

CT_178: Level Three Review I

CT_178: Level Three Review I

Dialogue 1: Numbers A: Xia4ge li3bai4 yi1 shi4 jia4ri4, suo3yi3 wo3 zhe4ge zhou1mo4 you3 san1 tian1 de jia4ri4. You3 na3... Read more

17 Dec 2007

9mins

Podcast cover

CT_177: Meeting Girls at the Bar

CT_177: Meeting Girls at the Bar

Dialogue: Numbers A: Ni3 kan4 qi3lai2 hen3 lei4. Ni3 zuo2tian1 wan3shang4 mei2you3 shui4jiao4 ma? B: Wo3 shui4 le, ke3sh... Read more

14 Dec 2007

15mins

Most Popular Podcasts

Podcast cover

CT_176: How to Pick Up Girls

CT_176: How to Pick Up Girls

Vocabulary: Numbers Xiao4hua4 Zhen1xin1 Cheng1zan4 Tui1jian4 Yan3jing1 Jin3zhang1 Vocabulary: Tone Marks Xiàohuà Zhēnxīn... Read more

12 Dec 2007

8mins

Podcast cover

CT_175: My New Cell Phone

CT_175: My New Cell Phone

Dialogue: Numbers A: Ni3 kan4,wo3 mai3 le yi1 zhi1 xin1de shou3ji1. B: Wa1, kan4 qi3lai2 hen3 bang4! A: Dui4 a. Zhe4 shi... Read more

10 Dec 2007

6mins

Podcast cover

CT_174: Shopping Centers

CT_174: Shopping Centers

Vocabulary: Numbers Ri4chang2 yong4pin3 Gou4wu4 zhong1xin1 Jia4qian2 Sha1jia4 Bao3zheng4 Vocabulary: Tone Marks Rìcháng ... Read more

7 Dec 2007

7mins

Podcast cover

CT_173: Shopping for Quality

CT_173: Shopping for Quality

Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si,ke3yi3 qing3wen4 yi1xia4 ma? B: Dang1ran2 ke3yi3. Ni3 xu1yao4 wo3 bang1 ni3 shen2me ... Read more

5 Dec 2007

9mins

Podcast cover

CT_172: Paying Attention to What I Eat

CT_172: Paying Attention to What I Eat

Dialogue: Numbers A: Ni3 zui4jin4 kan4 qi3lai2 bi3jiao4 shou4. B: O,tai4 bang4 le! Ni3 zhong1yu2 fa1xian4 le! Zui4jin4... Read more

28 Nov 2007

10mins

Podcast cover

CT_171: Healthy Foods

CT_171: Healthy Foods

Vocabulary: Numbers Zhi1 Shu1cai4 Gan1lao4 Dan4 Mian4bao1 Vocabulary: Tone Marks Zhī Shūcài Gānlào Dàn Miànbāo PDF Note... Read more

26 Nov 2007

5mins

“Podium: AI tools for podcasters. Generate show notes, transcripts, highlight clips, and more with AI. Try it today at https://podium.page”