Cover image of Beti a'i Phobol
Society & Culture
Personal Journals

Beti a'i Phobol

Updated 7 days ago

Society & Culture
Personal Journals
Read more

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Read more

Beti George yn holi rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru. Beti George interviews some of Wales' most interesting people

Cover image of Beti a'i Phobol

Beti a'i Phobol

Latest release on Feb 02, 2020

The Best Episodes Ranked Using User Listens

Updated by OwlTail 7 days ago

Rank #1: John Phillips

Podcast cover
Read more
Treuliodd John Phillips flynyddoedd yn gweithio ym myd addysg.

Bu'n athro, yn swyddog addysg bellach, yn ddirprwy gyfarwyddwr addysg, a hefyd yn gyfarwyddwr addysg.

Yn Sir Aberteifi, ac yna yn Nyfed, roedd yng nghanol y trafod a’r dadlau ynglŷn ag addysg Gymraeg yn y 60au a’r 70au.

Cafodd ei eni a'i fagu yng Ngwauncaegurwen, yn fab i löwr, a mae ganddo atgofion melys o'r gymuned lofaol, a chof plentyn o Abertawe'n cael ei bomio'n ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yn yr ysgol ramadeg daeth dan ddylanwad Eic Davies, cyn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Y peth gorau am y coleg, meddai John, oedd cwrdd â Bethan, a ddaeth yn wraig iddo'n ddiweddarach.

Gweithiodd y ddau yn Llundain am gyfnod, cyn penderfynu dychwelyd i Gymru, ac i Geredigion yn y pen draw.

Mae dementia wedi achosi dirywiad yn iechyd Bethan yn y blynyddoedd diwethaf, a mae John yn sôn wrth Beti am ei ymdrech i sicrhau gofal llawn amser iddi.

Feb 24 2019

46mins

Play

Rank #2: Siri Wigdel

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda'r ddawnswraig a'r coreograffydd Siri Wigdel. Beti George in conversation with dancer and choreographer Siri Wigdel.

Oct 17 2019

49mins

Play

Rank #3: Dylan Huws

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda Dylan Huws, Rheolwr-Gyfarwyddwr Cwmni Da.

Celf oedd yn mynd â'i fryd yn yr ysgol, a mae'n cofio'r bwrlwm a'r cyffro wrth astudio'r pwnc yn Lerpwl ddiwedd y 70au.

Darlithiodd mewn celf am rai blynyddoedd, cyn cael cynnig swydd gyda chwmni teledu, a bwrw ei brentisiaeth ar y gyfres Hel Straeon.

Yn un o sylfaenwyr Cwmni Da, yn ddiweddar daeth y cwmni i fod yn un sydd ym mherchenogaeth ei weithwyr.

Mae'n trafod pwysigrwydd gwrando ar eich greddf, rhedeg, Deian a Loli, a her cystadlu'n y farchnad deledu ryngwladol.

May 14 2019

52mins

Play

Rank #4: Gwerfyl Roberts

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda Gwerfyl Roberts.

Yn enedigol o Lanbrynmair, ac wedi gweithio fel nyrs a darlithydd yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Bangor, mae wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd lawer i wella statws y Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd.

Jun 27 2019

44mins

Play

Rank #5: Ifana Savill

Podcast cover
Read more
Menyw ei milltir sgwâr yw Ifana Savill, wedi dychwelyd i fyw yn y pentref lle cafodd ei magu.

Mae chwe chenhedlaeth o'r teulu wedi byw ym Mlaenpennal ger Tregaron, a mae'n sôn wrth Beti am hanes rhai ohonynt.

Pan oedd yn ifanc, roedd wrth ei bodd yn darllen, a byddai wedi hoffi astudio celf, ond hyfforddi fel athrawes wnaeth hi'n y pen draw.

Un diwrnod yn unig y parodd ei gyrfa fel athrawes. Roedd yn gwybod yn syth iddi wneud camgymeriad, a fe drodd yn lle hynny at lenyddiaeth ac ysgrifennu.

Cafodd foment o ysbrydoliaeth wrth sgwennu rhaglenni ar gyfer S4C, sef i ddefnyddio rhai o gymeriadau enwog yr awdur Mary Vaughan Jones ar gyfer cyfres deledu newydd o'r enw Caffi Sali Mali.

Daeth rhan o gartre'r teulu'n set ar gyfer Pentre Bach, ac er bod y gyfres honno wedi dod i ben, mae Ifana a'i gŵr wedi troi Pentre Bach yn bentref gwyliau.

Apr 14 2019

48mins

Play

Rank #6: Siân Tesni

Podcast cover
Read more
Uwch-ymgynghorydd addysg i CBM yw Siân Tesni, sef elusen sy'n gweithio i drawsnewid bywydau pobl ag anableddau yn rhai o wledydd tlota'r byd.

Mae gan bawb hawl i addysg, yn ôl Siân, a sicrhau chwarae teg i blant ag anableddau yw prif bwyslais ei gwaith.

Yn ferch i bobydd, cafodd ei magu ym Mhencae ger Llanarth.

Dechreuodd ymddiddori mewn byddardod pan oedd yn yr ysgol, a datblygodd y diddordeb wrth iddi hyfforddi fel athrawes.

Yn 1989, enillodd ysgoloriaeth i ymchwilio i hawliau plant byddar yn Singapore, Papua Guinea Newydd ac Indonesia.

Wedi gorffen yr ymchwil, dechreuodd weithio i CBM ym Mhapua Guinea Newydd, gan aros yno am saith mlynedd.

Mae'n parhau i deithio'n helaeth gyda'i gwaith, ond yn mwynhau ochr ysgafn bywyd hefyd, yn enwedig mynd i gigs gyda'i mab.

Mar 17 2019

50mins

Play

Rank #7: Carys Eleri

Podcast cover
Read more
Beirniadaeth deg, Marilyn Manson a niwrowyddoniaeth yw rhai o'r pynciau trafod wrth i'r actores Carys Eleri gadw cwmni i Beti George.

Wedi ei magu yn Y Tymbl, mae'n ystyried ei magwraeth yn un breintiedig, gan dderbyn pob cefnogaeth a chariad gan ei rhieni.

Astudiodd Theatr, Cerdd a'r Cyfryngau yng Ngholeg y Drindod, cyn cael gwaith fel un o actorion craidd Theatr Genedlaethol Cymru.

Er ei bod yn bennaf adnabyddus fel actores, mae'n cymryd diddordeb mawr mewn gwyddoniaeth, gan ddatblygu sioe yn trafod dylanwad yr ymennydd ar gariad. Wrth sgwennu'r sioe, cafodd wybod bod ei thad â chlefyd motor neuron, a mae'n sôn wrth Beti am bwysigrwydd teulu a chyfeillgarwch wrth alaru amdano.

Feb 08 2019

48mins

Play

Rank #8: Ann Evans

Podcast cover
Read more
Y rhedwr marathonau ultra Ann Evans sy'n sgwrsio gyda Beti George. Ultra marathon runner Ann Evans chats to Beti George.

Nov 25 2019

48mins

Play

Rank #9: Dr Dylan Foster Evans

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Beti George's guest is Dylan Foster Evans from Cardiff University.

Nov 07 2019

49mins

Play

Rank #10: Mair Penri

Podcast cover
Read more
Beti George yn holi Mair Penri o'r Parc sy'n wyneb cyfarwydd ar lwyfannau'r eisteddfodau a nosweithiau llawen. Beti George interviews Mair Penri.

Aug 15 2019

40mins

Play

Rank #11: Siôn Tomos Owen

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda'r artist, awdur a chyflwynydd Siôn Tomos Owen. Beti George's guest is the artist, author and presenter Siôn Tomos Owen.

Sep 19 2019

47mins

Play

Rank #12: Orig Williams

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda'r reslwr Orig Williams mewn fersiwn fyrrach o raglen o 2002. Beti George's guest is wrestler Orig Williams.

Aug 25 2019

43mins

Play

Rank #13: Richard Lewis

Podcast cover
Read more
Daw Richard Lewis o Borth Tywyn, ac wedyn Meinciau.

Wedi gadael Ysgol y Strade, aeth i wneud gradd daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn treulio dwy flynedd yn dysgu yn Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Penderfynodd ei fod am ymuno â'r heddlu, a chafodd swydd fel cwnstabl yng Ngheredigion.

Dringodd ysgol gyrfa yn gyflym iawn, a chael ei benodi'n Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn Ebrill 2019.

Mae'n parhau i fyw yn Aberaeron, gan deithio yn ôl ac ymlaen bob penwythnos.

Roedd yn chwaraewr rygbi addawol iawn, a bu'n chwarae i dîm ieuenctid y Scarlets. Mae hefyd yn ddeiliad tocyn tymor i dîm pêl-droed yr Elyrch.

Jul 04 2019

48mins

Play

Rank #14: Ciaran Jenkins

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda'r newyddiadurwr Ciaran Jenkins, sydd hefyd yn gerddor. Beti George chats with journalist and musician Ciaran Jenkins.

Mar 03 2019

47mins

Play

Rank #15: Elin Parisa Fouladi

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gydag Elin Parisa Fouladi. Beti George chats to Elin Parisa Fouladi.

Jun 02 2019

47mins

Play

Rank #16: Dafydd Apolloni

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda Dafydd Apolloni, un o gymeriadau tref Llanrwst.

Mae'n hanner Cymro a hanner Eidalwr, gyda'i dad yn dod o Rufain a'i fam yn ferch i Idwal Jones, y dyn wnaeth greu SOS Galw Gari Tryfan!

Yn fesitr ar ddysgu iaith, mae ef ei hun yn siarad Cymraeg, Saesneg, Eidaleg, Almaeneg a Ffrangeg., a threuliodd gyfnodau yn byw yn Prague, Paris a'r Eidal.

Yn y rhaglen, mae'n trafod pa mor ddosbarth canol ac elît yw'r Eisteddfod.

Jul 28 2019

41mins

Play

Rank #17: Matt Ward

Podcast cover
Read more
Ym Manceinion a Llanrug y cafodd Matt Ward ei fagu.

Rhedeg oedd yn mynd â'i fryd yn yr ysgol, gan gynrychioli'r sir a Chymru, cyn gorfod rhoi'r gorau iddi oherwydd anaf.

Mae wedi gweithio i'r Llu Awyr, fel DJ, gwerthwr ceir, a rheolwr marchnata i gwmni nwyddau beics.

Ar ôl ymgartrefu yng nghanolbarth Cymru, mae wedi dychwelyd at ei hoffter o redeg a'r awyr agored.

Mae wedi sefydlu cwmni sy'n marchnata nwyddau chwaraeon, yn cynnig sylwebaeth ar ddigwyddiadau awyr agored, ac yn trefnu digwyddiadau.

Mar 24 2019

49mins

Play

Rank #18: Betsan Moses

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gyda Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn ogystal â thrafod y Brifwyl ei hun, gan gynnwys ei dyfodol a'r trafferthion cyn Eisteddfod Sir Conwy 2019, mae hi hefyd yn sôn wrth Beti am ei magwraeth yng Nghwm Gwendraeth, a'i chred anhygoel mewn ofergoelion.

Jul 21 2019

47mins

Play

Rank #19: Arwyn 'Groe' Davies

Podcast cover
Read more
Beti George yn sgwrsio gydag Arwyn 'Groe' Davies, y bardd a'r amaethwr o Ddyffryn Banw. Beti George interviews Arwyn 'Groe' Davies.

Jun 13 2019

47mins

Play

Rank #20: Catrin Williams

Podcast cover
Read more
Mae'r artist Catrin Williams wedi'i disgrifio fel chwa o awyr iach yn y byd celfyddydol, oherwydd ei defnydd o liw; serch hynny, mae pobl yn prynu ei gwaith yn parhau i'w synnu.

Cafodd ei magu ar fferm ger Y Bala, ac mae'r profiad o fyw yng Nghymru wedi dylanwadu'n fawr ar ei chelf.

Astudiodd ym Mangor gyda'r arlunydd Peter Prendergast, ac yna yng Nghaerdydd.

Ar daith i Baris fel myfyriwr, gwelodd arddangosfa o waith Matisse. Cafodd ei hysbrydoli, a mae'n dweud iddi ddarganfod ei harddull ei hun fel artist o ganlyniad.

Paentio mae hi gan fwyaf, ond mae hefyd yn gweithio gyda chyfryngau a deunyddiau amrywiol, ac yn hen law ar gynnal gweithdai celf ar hyd a lled Cymru.

Mae'n sgwrsio gyda Beti am orfod creu, teithio gydag Anhrefn, ac am bwysigrwydd cerddoriaeth.

May 05 2019

45mins

Play