Cover image of การเมือง
(2)
Religion & Spirituality
Buddhism

การเมือง

Updated 4 days ago

Religion & Spirituality
Buddhism
Read more

การเมือง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Read more

การเมือง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
2
0
0
0
0

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
2
0
0
0
0
Cover image of การเมือง

การเมือง

Latest release on May 04, 2016

Read more

การเมือง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

 05 วาสนาคนไทย ได้แค่ไสยศาสตร์ (35 33)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 04 โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ (68 50)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 03 ปชธ ไม่ประสี รู้จักตัว เห็นทั่วโลก

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 02 ปชธ ไม่ประสี ดูเขา เข้าใจตัว

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ | 01 ปชธ ไม่ประสี มองไกล ใจกว้าง

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 21 ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ (56 27)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 20 ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง (38 00)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 19 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (82 41)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 18 จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา (30 09)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 17 รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก (70 35)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 16 เมืองไทยกับหุ้นใหญ่ ลิเวอร์พูล (39 25)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 15 วิถีสู่สันติภาพ (50 15)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 14 สมมติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม (120 34)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 13 พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก (61 07)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 12 สิทธิมษุษยชน(34 12)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 11 พุทธรัฐศาสตร์ (ช่วงที่ ๒) (91 18)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 10 พุทธรัฐศาสตร์ (ช่วงที่ ๑) (92 59)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 09 นิติศาสตร์แนวพุทธ (ช่วงที่ ๓) (54 32)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 08 นิติศาสตร์แนวพุทธ (ช่วงที่ ๒) (61 46)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

 07 นิติศาสตร์แนวพุทธ (ช่วงที่ ๑) (62 21)

Podcast cover
Read more

May 04 2016

Play

iTunes Ratings

2 Ratings
Average Ratings
2
0
0
0
0