OwlTail

Cover image of پادکست بارو

پادکست بارو

دانش برای آرامش

Weekly hand curated podcast episodes for learning

Popular episodes

All episodes

The best episodes ranked using user listens.

Podcast cover

ماهیچه‌ي اراده

چند دقیقه اول این قسمت‌، کمی راجع به پادکست بارو و خودکشی صحبت می‌کنم و بعد، ادامه مطالب قسمت قبل.

1hr 23mins

30 Aug 2019

Rank #1

Podcast cover

مجوز اخلاقی

چند دقیقه اول این قسمت، راجع به (( اثر دانینگ کروگر )) صحبت می‌کنم و بعدم ادامه مطالب قسمت قبل

1hr 13mins

11 Oct 2019

Rank #2

Similar Podcasts

Podcast cover

وعده‌ پاداش

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به ضمیر ناخودآگاه صحبت می‌کنم، بعدم ادامه مطالب قسمت قبل

1hr 9mins

27 Nov 2019

Rank #3

Podcast cover

مدیریت وحشت و اثر به جهنم

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به پا به سن گذاشتن صحبت می‌کنم. بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

1hr 12mins

23 Dec 2019

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

ملاقات با خودِ آینده

چند دقیقه اول این قسمت، کمی راجع به شخصیت صحبت می‌کنم. بعدم ادامه مطالب قسمت قبل.

1hr 27mins

5 Jan 2020

Rank #5