Cover image of isizulu
(5)
Education
Language Learning

isizulu

Updated 1 day ago

Education
Language Learning
Read more

These are podcasts designed to help you speak and understand isiZulu, one of South Africa's main languages. You listen to all time best South African music, get a feel of zulu poetry and listen to some tongue twisters. Zulu is known for having many clicks that you can't learn off the book that's why am here to help you. The lessons provide many examples of everyday sentences that are looked in-depth.

Read more

These are podcasts designed to help you speak and understand isiZulu, one of South Africa's main languages. You listen to all time best South African music, get a feel of zulu poetry and listen to some tongue twisters. Zulu is known for having many clicks that you can't learn off the book that's why am here to help you. The lessons provide many examples of everyday sentences that are looked in-depth.

iTunes Ratings

5 Ratings
Average Ratings
4
1
0
0
0

iTunes Ratings

5 Ratings
Average Ratings
4
1
0
0
0
Cover image of isizulu

isizulu

Latest release on Feb 08, 2011

Read more

These are podcasts designed to help you speak and understand isiZulu, one of South Africa's main languages. You listen to all time best South African music, get a feel of zulu poetry and listen to some tongue twisters. Zulu is known for having many clicks that you can't learn off the book that's why am here to help you. The lessons provide many examples of everyday sentences that are looked in-depth.

Rank #1: lesson 34 medical words and phrases

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 34 Common medical words http://www.wolfescape.com/WebPages/ZuluDict.htm this contains medical words and phrases mainly used by nurses etc http://books.google.com/books?id=ZzYLAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false this has zulu stories also translated into English http://www.isolezwe.co.za/ South African written in Zulu disease/ flue- umkhuhlane Kanti awuboni na? Umunto lowu ulomkhuhlane ! Can’t you see? This person has a disease AIDS – ingculazi Ulengculazi – he/she has AIDS Cancer umhlaza / umdlavuza Kade ephethwe ngumdlavuza She had cancer Asthma - isifuba somoya Moya= breath/ air Umuntu lowu engagijimi, ulesifuba somoya This person mustn’t run, she has asthma Epilepsy – Isifo sokuwa Kuwa = fall Lo baba wakhe ulesifo sokuwa T.B isifo sofuba Fuba= chest Wabulawa ngesifo sofuba Chicken pox- inqubulungwana / upokisi Ngeviki eyadlulayo babanjwa ngepokisi Last week they caught chickenpox Diarrhoea- Sheka/hudo Angilalanga izolo, kade ngisheka ubusuku bonke I didn’t sleep yesterday, i had diarrhoea all night Constipation – ukuqumbeka Phuza lokhu uyaqeda ukuqumbeka Drink this, it will end constipation Urine umchamo Umchamo wami awulunganga My urine is not right (bad colour) STD - isifo socansi Uhamba ulala labantu uzothola isifo socansi You go sleeping around! You will catch an STD Rash – Qubuka Unyawo lwami luqale ukuqubuka My leg started getting a rash ! Itch – kuyaluma Uthe Inxeba yakhe iyaluma He said his wound is itchy Cut - ukusika Bazoyi sika ngoMgqibelo They will cut it on Saturday Swelling - kuyavuvuka Mhlawumbe usuvuvukile Maybe it’s swollen Pus ubomvu zulumaiden@live.com also visit http://isizulu.net/

May 29 2010

9mins

Play

Rank #2: HAPPY ANNIVERSARY !!!!!!!!!!!!

Podcast cover
Read more
we are 1 this month ngiyabonga kakhulu. Please keep on listening to my podcasts zulumaiden@live.com also visit http://isizulu.net/ happy anniversary !!!!! woop woop

May 09 2010

6mins

Play

Rank #3: Episode 3

Podcast cover
Read more
beginner's guide to isizulu lesson 3- saying thank you song - 50 50- Mandoza Thank you- Sawubonga to an elderly man - Sawubonga baba to an elderly woman-Sawubonga nkosikazi to a grandmother - Sawubonga gogo to a man your age - Sawubonga mfowethu to a woman your age- Sawubonga dadewethu to a young boy - Sawubonga mfana to a young girl - Sawubonga ntombazana Thank you very much – Ngiyabonga babamkhulu Where do you come from? - Uphuma kuphi? (Polite way)- liphuma kuphi Am from…..- Ngiphuma e……. zulumaiden@live.com

Jul 20 2009

11mins

Play

Rank #4: Lesson 13- Numbers

Podcast cover
Read more
isiZulu lesson 13 numbers one kunye, kunye two kubili three kuthathu four kune five isihlanu six isithupha seven isikhombisa eight isishiyagalombili / bhozo nine isishiyagalolunye ten ishumi In Zulu the word ordering is mainly -SUBJECT VERB OBJECT The number should always come last. Isihlalo sinye- 1 chair Amantombazana amabili – 2 young ladies Amabhuku amathathu – 3 books izicathulo ezine- 4 shoes amaqanda amahlanu – 5 eggs izimoto eziyisithupha – 6 cars abafana abayisikhombisa- 7 boys izinja eziyisibhozo – 8 dogs amapeni ayisishiyagalolunye- 9 pens abantu abalishumi – 10 people zulumaiden@live.com

Oct 26 2009

9mins

Play

Rank #5: lesson 28 Even more Tenses

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 28 Tenses http://www.bibles.co.za/search/search-detail.php?prev=-1&book=GEN&chapter=1&version=2 Hade.... – was ....zo... – will (future plan) U...... ...? (asking a question) Ngoba- because Teach – fundisa Waye fundisa – she used to teach Ufundisa abantwana isayensi- she teaches children science Bazo fundisa emazweni- they will teach in foreign countries Show – bonisa ngibonisa – show me ngibonile imoto yakhe ibi - i saw her car it’s ugly sizobona umyeni wakhe ngoMgqibelo – we will see her husband on Saturday Talk - Khuluma. Khulumela phezulu – talk louder Wakhuluma laye – she spoke with/ to her Ngizokhuluma phambili kwemuli yami – i will speak in front on my family zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Feb 18 2010

7mins

Play

Rank #6: lesson 19 clothing

Podcast cover
Read more
Learn IsiZulu lesson 19 Clothing This podcast is for Jeff. Let’s all wish him luck “Uxoli no xulu ba xabanela inxoxo eyayi xoxwa yixoxo Mr Cele and Xoli were arguing about a conversation being talked by frog This one is from Alan’s young friend Clothes: izingubo Dress: ilokwe Shirt: ihembe Pants: ibhulukwe Earring: icici Hat: isigqoko Shoe :isicathulo Shocks :isokisi Tie :uthayi Blanket :ingubo Bag :isikhwama Watch :iwashi Wear :gqoka Want :funa Buy :thenga Sell :thengisa Lost :lahle Add colours to improve your learning okubomvu – red okuluhlaza- green / blue lokuliphuzi- yellow okumnyama – black okumhlophe- white Ngilifisela ukhisimusi omuhle zulumaiden@live.com also visit isiZulu.net

Dec 23 2009

10mins

Play

Rank #7: lesson 24 Test !!!

Podcast cover
Read more
IsiZulu learn isiZulu lesson 24 Test Good luck ! 1. Ngiyajabula ukukwazi! 2. Lala kahle 3. Ngingakusiza na? 4. Isikhombisa 5. Akunkinga 6. Intwasahlobo 7. UKhisimusi 8. Angazi 9. Indiza 10. Uphumaphi? 11. phansi 12. Ngicela 13. Gibela 14. isivalo 15. bhala 16. qala 17. Phandle 18. Usebenzani? 19. uMgqibelo 20. uLwesibili zulumaiden@live.com also visit isiZulu.net

Feb 14 2010

8mins

Play

Rank #8: lesson 12- requests

Podcast cover
Read more
Beginner’s guide to isiZulu Lesson 12- requests Ngicela amanzi abandayo- can i have cold water Ngicela ukusebenzisa ucingo- can I use the telephone Ngicela ukusebenzisa ithoyilethi- can I use the toilet. Ngicela iphepha le peni- can I have a paper and pen Ngicela lokho- can I have that Ngicela lokhu- can I have this This is the end of beginner’s guide to isiZulu. Thank you very much for listening and I will be back for intermediate’s guide to isiZulu very soon. zulumaiden@live.com

Aug 20 2009

12mins

Play

Rank #9: isizulu lesson 18 - transport

Podcast cover
Read more
Isizulu Lesson 18 Different forms of transport Ibhasi- bus (amabhasi abomvu alishumi- 10 red buses) Imoto- car (izimoto ezimhlophe ezine- 4 white cars) Isitimela- train (izitimela eziluhlaza eziyisishiyangalombili – 8 green trains ) Ibhayisikili- bicycle (amabhayisikiki amnyama amabili- 2 black bicycles) Umkhumbi- ship (izimkhumbi eziluphuzi eziyisithupha 6 yellow ships ) Indiza- plane (indiza ezimhlophe ezibili - 2 white planes) Itekisi- taxi (amatekisi abomvu ayisikhombisa – 7 red taxis ) Babuye ngebhasi - they came with a bus Imoto yakhe ithwala abantu abanengi – his car carries many people Isitimela sihamba ngokushesha – the train travels fast Bahambe ngama bhayisikili – they went with bicycles Ngawubona umkhumbi – I saw the ship Wahamba ngendiza – she went with a plane Gibela itekisi- get on the taxi Isiteshi sebhasi – bus station Indayo yokupaka- a car park Isiteshi sesitimela – train station Isikhungulo sezindiza- airport zulumaiden@live.com also visit www.isizulu.net

Nov 15 2009

6mins

Play

Rank #10: lesson 15- days, weeks, months, years

Podcast cover
Read more
http://isizulu.net/ Isizulu Lesson 15 days/weeks/months/years Today- Nahlanje Yesterday – Izolo Tomorrow – kusasa Ngemuza kwayizolo – day before yesterday Week – Iviki / isonto this week – ngaleli viki / ngalelisonto next week – ngeviki elizayo/ ngesonto elizayo last week – ngeviki elidlulileyo / ngesonto elidlulileyo The months are written in Zulu Zulu and in English most people will know the English version ones so you don’t have to worry about learning them Month – inyanga ( traditional witch doctor) this month - ngalenyanga next month - ngenyanga ezayo last month - ngenyanga edlule Year - unyaka this year - ngalonyaka next year - ngonyaka ozayo last year - ngonyaka odlule Ngolwesingaki- what day of the week is it? Yenza kusasa- do it tomorrow Ngizoqala umsebenzi ku leli viki- I will start work this week. Ngengi gula ngeviki eledlulileyo – I was sick last week. Inyanga ithi ni? – what month is it? Ngizohamba ukuyabona inyanga ngenyanga ezayo- will go and see a healer next week. Ngihlangane laye kudaladala ngonyaka odlulileyo- I Met him/her long ago last year zulumaiden@live.com

Oct 29 2009

11mins

Play

Rank #11: lesson 22 Body matters!

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 22 Body matters Body umzimba Head ikhanda Face ubuso Eyes amehlo Ear indlebe Mouth umlomo Nose ikhala Neck intamo Arms ingalo Hand isandla Breast ibele Isifuba Stomach isisu Back umhlane Legs umlenze Bone ithambo Foot unyawo Toe uzwane Hair unwele Teeth uzinyo Kubuhlungu – it hurts Limele got hurt Gula sick Khwehlela cough Khala cry Hleka laugh Shonile died Zalwa born Hlanza vomit Monday - uMsombuluko (the day of unfolding) Tuesday - uLwesibili (the second day - bili = two) Wednesday - uLwesithathu (the third day - thathu = three) Thursday - uLwesine (4th) Friday - uLwesihlanu (5th) Saturday - uMgqibelo (note the click!) Sunday - Isonto (which also means 'church' - ie, the day of Church, and 'week' - ie, the period between church days) Today- Nahlanje Yesterday – Izolo Tomorrow – kusasa Ngemuza kwayizolo – day before yesterday Week – Iviki / isonto this week – ngaleli viki / ngalelisonto next week – ngeviki elizayo/ ngesonto elizayo last week – ngeviki elidlulileyo / ngesonto elidlulileyo The months are written in Zulu Zulu and in English most people will know the English version ones so you don’t have to worry about learning them Month – inyanga ( traditional witch doctor) this month - ngalenyanga next month - ngenyanga ezayo last month - ngenyanga edlule Year - unyaka this year - ngalonyaka next year - ngonyaka ozayo last year - ngonyaka odlule zulumaiden@live.com also visit isiZulu.net

Dec 25 2009

9mins

Play

Rank #12: lesson 21 What's in your house ?

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 21 What’s in your house? House - indlu Room kamelo Door isivalo Wall ubonda Roof uphahla Toilet indlu yangasese – itoyilethi Bedroom igumbi lokulala Livingroom igumbi lokuhlala Kitchen ikhishi Garden ingadi Outside Phandle Inside ophakathi Bath – ibhavu Sofa usofa Bed umbheda Stove isitofu Phone ucingo Radio – lediyo / umsakazo Mat ucansi Table utafula Chair isihlalo Mirror isibuko Window ifasitela Plates isitsha zulumaiden@live.com

Dec 24 2009

9mins

Play

Rank #13: lesson 20

Podcast cover
Read more
learn isiZulu lesson 20 Abantu people Umuntu....a person isihlobo ...relative uNkulunkulu. God inkosikazi.. wife umnyeni ...husband indoda ....a man umfazi ....woman ubaba ....father umama ....mother udadewethe ..sister umfowethu.. brother umtwana ...child ingane ...an infant umgane ..friend UmXhosa a Xhosa umSuthu a Suthu udokotela a doctor emeli a lawyer umtakathi a witch doctor umthengiki a sales person unmfundisi a preacher isisebenzi a worker

Dec 23 2009

5mins

Play

Rank #14: lesson 9- question

Podcast cover
Read more
beginner's Guide to learning Isizulu lesson 9- questions Song- matsidiso - Brenda Fassie What Is This? Yini le? Do you like it? Uyakuthanda na? How old are you? Uneminyaka emingaki? What do you do for a living? Usebenzani? Where are you from? Uphumaphi? What's your name? Ngubani igama lakho? What? Where? Yini? Ngaphi? How- Njani ? What is this you are holding?- Yini leyi oyiphetheyo? Do you like the food? Uyakuthanda ukudla na? How many do you want? – Ufuna amangaki na? Where do you work? Usebenza kuphi na? Who is your sister? Ngubani udade wakho? zulumaiden@live.com

Jul 30 2009

9mins

Play

Rank #15: lesson 11-wishes

Podcast cover
Read more
begineer's guide to isizulu lesson 11- wishes song - My sweety my baby by Brickz Good luck! Ngikufisela inhlanhla! Happy birthday! Halala ngosuku lokuzalwa! Happy new year! Unyaka omusha omuhle! Merry Christmas! UKhisimusi omuhle! Congratulations! Ngiyakuhalalisela! zulumaiden@live.com

Aug 13 2009

11mins

Play

Rank #16: lesson 4

Podcast cover
Read more

Dec 16 2009

8mins

Play

Rank #17: isizulu lesson 16- colours

Podcast cover
Read more
isiZulu lesson 16 umbala – Colour okubomvu – red okuluhlaza- green / blue lokuliphuzi- yellow okumnyama – black okumhlophe- white Imoto e bomvu- a red car Iphepha elimhlophe- a white paper Isicathulo esimnyama- a black shoe Izikhwama eziluhlaza- green/blue bags Izivalo eziluphuzi- yellow doors zulumaiden@live.com also visit www.isizulu.net

Nov 15 2009

4mins

Play

Rank #18: isiZulu lesson 17- seasons

Podcast cover
Read more
IsiZulu lesson 17 Izinkathi- Seasons Ihlobo- summer Ikwindla- Autumn Ubusika- Winter Intwasahlobo- Spring Summer- Shisa (hot) Winter- Amakhaza(temperature) , Godola (feel cold) qanda (ice cold) Khithika- snow (kuyakhithika phandle- it’s snowing outside) Ifu- cloud (amafu amnyama- dark clouds) Elements Umlilo- fire - Basa umlilo (make the fire) Amanzi- water - phuza amanzi ( drink water) Uhlabathi – earth - thanyela uhlabathi ( sweep the soil) Umoya- wind umoya uya vunguza (the wind is blowing) zulumaiden@live.com also visit www.isizulu.net

Nov 15 2009

6mins

Play

Rank #19: lesson 14 - days of the week

Podcast cover
Read more
Isizulu lesson 14- days of the week Izinsuku zeviki- days of the week. Week – iviki Day- insuku Monday - uMsombuluko (the day of unfolding) Tuesday - uLwesibili (the second day - bili = two) Wednesday - uLwesithathu (the third day ) Thursday - uLwesine (4th) Friday - uLwesihlanu (5th) Saturday - uMgqibelo (note the click!) Sunday - Isonto (which also means 'church') Uqala isikolo ngomsombuluko – starts school on a Monday Uhamba ngolwesibili – goes on Tuesday Ubuya ngolwesithathu- returns on Wednesday Uvahasha ngolwesine- visits on Thursday Ushada ngolwesihlanu- marries on Friday Ubeletha ngomgqibelo- gives birth on Saturday Usonta ngesonto- worships on Sunday zulumaiden@live.com skype- learnisizulu

Oct 27 2009

9mins

Play

Rank #20: lesson 5

Podcast cover
Read more
beginner's guide to isizulu Lesson 5 – I don’t understand song- Abongwana - Kabelo I don't Understand! - Angizwa (i can't hear) Can you speak slowly? -Ukwazi ukukhuluma ngokudonda na? Can you say it again?-Ukwazi ukukuthi futhi na? I don't know - Angazi My Zulu is Bad- IsiZulu sami sibi zulumaiden@live.com

Jul 20 2009

9mins

Play

Bye bye

Podcast cover
Read more

Feb 08 2011

3mins

Play

lokhu la lokhu

Podcast cover
Read more
lokhu la lokhu~ this and that

Jul 23 2010

3mins

Play

lesson 37 slang

Podcast cover
Read more


Learn IsiZulu
Lesson 37
WARNING EXPLICT! Slang

Eish- a way to express frustration
Fong kong – (hmm Chinese ) cheaply made or fake
Ungangidubuli/ ungadubuli- don’t shoot me / don’t shoot
Isibhamu- gun
mpitshi – bro/ friend/ partner
phithizela- when you are busy you walk here and there
Heita- wassup
Chommie- friend
Fokol/fokolo -* all
Aikona- no way/ not on your life
Tsotsi – thief
Yasis – Jesus man !
Fuseke-
off/ get lost
Stabane- fag/ gay
Malebe- vagina lips
Golo lwakho- your ct
Msunu kanyoko- your mum’s c
t
Sifebe- whore
Mdid’ wakho-
**hole
Sihlama- left over shit that rubbed onto underwear
Masende- testicles
Jents- brothers

zulumaiden@live.com
isiZulu.net

Jul 23 2010

8mins

Play

lesson 36 food glorious food

Podcast cover
Read more
Learn IsiZulu Lesson 36 Food Traditional food Pap’- made from milled maize look for iwisa Biltong – dried meat Mashonzha- worms from mopane tree Mahewu- made from left over pap’ it’s fermented Boerewors – spiced sauages eaten in BBQ / braai Potjeikos- stew made from boiled meat mixed with vegetables eaten with pap’ Amasi – sour milk fermented eaten with pap’ Isidudu- pumkin pap’ Ostrich - intshe . stew it or turn it into dried meat Beef - inyama yenkomo Chicken- inyama yenkukhu, wosa inkukhu- roast the chicket Umngqusho- samp Bambara groundnut/ indlubu/yubo beans- type of nut but not oily like most nuts Locust –intethe Maize ummbila roast or boil Fish – inhlanzi Common food Watermelon –ikhabe Iganda- egg Milk- ubisi Juice- umhluzi Cooking oil- amafutha wokupheka Bread –isinkwa Fried bread - amaqelebengwana please don't forget to support my podcasts zulumaiden@live.com isiZulu.net

Jun 22 2010

15mins

Play

helele Safri duo WORLD CUP SONG

Podcast cover
Read more
WORLD CUP SONG from http://izn.2.forumer.com/index.php?showtopic=1898 It's "Helele" by Velile & Safri Duo and the lyrics are as follows: Chorus (2x): Helele, bomama Amasiko ethu Soze aphele kithi Nabo okhokho bethu Go for it, children of our mothers! Our traditions Will never cease to exist at our place Nor will our ancestors Verse: Amaqhawe esizwe (Asibonge komama) Abathokozisa bethu (Asibonge abazali) Izimbali zesizwe (Asibonge komama) The heroes of the nation (Let's thank our mothers) Our wellsprings of joy (Let's thank our parents) The flowers of the nation (Let's thank our mothers) Pre-chorus: Uma mina nawe singabambisana Uma mina nawe singahloniphana If me and you could help each other If me and you could respect each other [chorus (2x)] Verse: Amaqhawe esizwe (Asibonge komama) Bona basikhulisa (Asibonge abazali) Yini ehlula abazali (Asibonge komama) The heroes of the nation (Let's thank our mothers) It was them who brought us up (Let's thank our parents) What could overpower our parents? (Let's thank our mothers) Pre-chorus: Uma mina nawe singabonisana Uma mina nawe singahloniphana If me and you could look after each other If me and you could respect each other [chorus (1x)] Bridge: Phambili, bomama Themba lesizwe Hheyi ubuhle benu Soze buphele Forward, children of our mothers Hope of the nation Hey, your beauty Will never cease to exist [chorus (2x)]

Jun 05 2010

3mins

Play

lesson 35 complaints and interests

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 35 complaints and hobbies please support my podcasts by donating to cynthia.e.moyo@googlemail.com I like sleeping ngithanda ukulala Ngelanga elinye ngilala amahola alishumi In one day i sleep for 10hours Computer ikhompuyutha Ilanga liyaze lishone elokhe ekhangele ikhompuyutha The sun sets while still looking at the computer Shopping ukuhamba ukuyathenga Iviki kalipheli nginga hambanga ukuyathenga ihembe A week doesn’t pass without me buying a shirt Football ibhola Ibhola liyamu hlanyisa Football makes him crazy Collecting stamps etc ukuqoqa izitembu Uyathanda ukuqoqa izitembu ezemazweni He likes collecting stamps from different countries Reading ukubala awumboni engabali can ever see them not reading Watching T.v ukubukela iT.V Ulivila lomuntu, akayenzi lutho. Ilinga liyaze lishone ebukele iT.V She is lazy, never does anything. The day even passes while she is watching T.V Gardening ukuyanza ingadi Umtwana wakhe ukhuthele, uyancedisa abazali bakhe engadini The child is energetic (form of praise) she helps her parents do the garden Travelling hambahamba Akahlali phansi, uthanda ukuhamba labantu emazweni Doesn’t settle down, she likes going with people to different countries Hunting ukuzingela Nxa ehamba ukuyazingela uthatha umkhonto owaphiwa nguyisemkhulu When going hunting he likes to take a spear given by his grandfather Cooking pheka Ngiyathanda ukupheka akakhekhe I like baking cakes zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Jun 02 2010

8mins

Play

lesson 34 medical words and phrases

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 34 Common medical words http://www.wolfescape.com/WebPages/ZuluDict.htm this contains medical words and phrases mainly used by nurses etc http://books.google.com/books?id=ZzYLAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false this has zulu stories also translated into English http://www.isolezwe.co.za/ South African written in Zulu disease/ flue- umkhuhlane Kanti awuboni na? Umunto lowu ulomkhuhlane ! Can’t you see? This person has a disease AIDS – ingculazi Ulengculazi – he/she has AIDS Cancer umhlaza / umdlavuza Kade ephethwe ngumdlavuza She had cancer Asthma - isifuba somoya Moya= breath/ air Umuntu lowu engagijimi, ulesifuba somoya This person mustn’t run, she has asthma Epilepsy – Isifo sokuwa Kuwa = fall Lo baba wakhe ulesifo sokuwa T.B isifo sofuba Fuba= chest Wabulawa ngesifo sofuba Chicken pox- inqubulungwana / upokisi Ngeviki eyadlulayo babanjwa ngepokisi Last week they caught chickenpox Diarrhoea- Sheka/hudo Angilalanga izolo, kade ngisheka ubusuku bonke I didn’t sleep yesterday, i had diarrhoea all night Constipation – ukuqumbeka Phuza lokhu uyaqeda ukuqumbeka Drink this, it will end constipation Urine umchamo Umchamo wami awulunganga My urine is not right (bad colour) STD - isifo socansi Uhamba ulala labantu uzothola isifo socansi You go sleeping around! You will catch an STD Rash – Qubuka Unyawo lwami luqale ukuqubuka My leg started getting a rash ! Itch – kuyaluma Uthe Inxeba yakhe iyaluma He said his wound is itchy Cut - ukusika Bazoyi sika ngoMgqibelo They will cut it on Saturday Swelling - kuyavuvuka Mhlawumbe usuvuvukile Maybe it’s swollen Pus ubomvu zulumaiden@live.com also visit http://isizulu.net/

May 29 2010

9mins

Play

HAPPY ANNIVERSARY !!!!!!!!!!!!

Podcast cover
Read more
we are 1 this month ngiyabonga kakhulu. Please keep on listening to my podcasts zulumaiden@live.com also visit http://isizulu.net/ happy anniversary !!!!! woop woop

May 09 2010

6mins

Play

lesson 33 lion king

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 33 Lion king Sing along http://the.lionking.org/lyrics/rotpl.phtml BUSA lyrics: [translation of Zulu] (Chorus) Busa le lizwe [Rule this land] Busa le lizwe [Rule this land] Busa lomhlaba wethu [Rule this land of ours] Busa ngo xolo [Rule with peace] (Repeat) Shwele baba [Hail to you, Father] Siyakubongela [We are grateful to you] Usi lethel' injabulo [You brought us happiness] Noxolo [And peace] Shwele baba [Hail to you, Father] Siyakubongela [We are grateful to you] Liqhakazise baba [Brighten our future] Ngo thando [With love] (Repeat chorus twice) Bayede baba [Father, we salute you] Sikhokhele bo [Lead us] Busa lomhlaba [Rule this land] Ngo thando [With love] (Repeat) Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo thando [Rule with love] Busa ngo xolo [Rule with peace] (Repeat) Ubuse ngo thando [You must rule with love] Ubuse ngo xolo [You must rule with peace] Ubuse ngo thando [You must rule with love] Busa Simba, busa Simba [Rule Simba, rule Simba] (Chant) Hemna iyo Hemna iyo Hemna nkosi Oh busa Simba iyo [Rule Simba] Vusa amakhosi [Wake the ancestors] Vusa amdlozi bo [Wake the spirits] Busa Simba iyo [Rule Simba] (Repeat to end) zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Apr 25 2010

12mins

Play

lesson 32 myths and poem

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 32 Myths and poem Intulo – skinny small Lizard Tokoloshe- Hairy dwarf life evil creature Unwaba – chameleon Amadlozi – Ancestors Isangoma – woman witch doctor (crazier version of a fortune teller ) Inyaga – healer ukuyalobola http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/llm_mbatha_2009_1.pdf Poem by LLM Mbatha Kuyangithokozisa Kuyangithokozisa Ukukhuluma nawe Ngisho noma – even though Izintaba zingisithele- the mountains are hiding(shading) Ngicabanga ukumamatheka kwakho – i am thinking of your smile Ngigcine sengihleha ngedwa – i end up laughing by myself Lapho ngisalele – while am sleeping Sengiziphaphama – suddenly wake up Ngiphupha kanjena – dreaming Ngikuzwe usho – hear you Ungitshela ukuthi – telling me Kuyafana nje – it’s the same Nalapho kewe- with you there Enhliziyweni yakho- in your heart Uku phaphama, uku phupha- waking up, dreaming Uku thandana kewthu- about our love zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Apr 11 2010

9mins

Play

lesson 31 More bible study

Podcast cover
Read more
More bible "study" annnnddd PROVERBS in Ndebele. Nooo! i will not give you the translations hehe check out John 1:29 http://www.bibles.co.za/search/search-detail.php?prev=-1&book=GEN&chapter=1&version=2 and also order your free Christian book at www.RLDbooks.org Ndebele originates from Zulu but it is like a different dialect of Zulu.It is spoken in the Matebeleland of Zimbabwe. Use your dictionaries or sources to translate your own Proverbs http://famona.sezampro.rs/LANGUAGES/ndebele/ndproverb1.pdf

Apr 07 2010

9mins

Play

lesson 30 Bible study!!

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 30 Bible study NEW INTERNATIONAL VERSION and NEW KING JAMES VERSION Revelation 22:21 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all Amen Genesis 1:1 Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. In the beginning God created the heavens and the earth. (NIV) John 3:16 Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life (KJV) John 1:1 Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (NIV) Matthew 28:19 ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost (KJV) Psalms 23:1-4 Ujehova ungumelusi wami, angiyikeswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphuma, Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe, Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. The LORD is my shepherd; I shall not want. 2: He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters. 3: He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. 4: Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me. zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Mar 06 2010

5mins

Play

lesson 29 pronouns

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 29 Pronouns http://www.chick.com/reading/tracts/0715/0715_01.asp Personal pronoun Ngi – l......Ngiyahamba-- I am going U – you/he/she ......Uyadla— he is eating Ku- it....... Kuyagula— it is sick Si- we....... siyezwa – we are listening Ba – they...... Bahambile--. they went Emphatic pronoun Mina!- l! Wena! – you! Yena! – he! Thina!- we ! Bona!- They! Possessive pronoun Nami – l too..... Nami ngiyahamba— i too am going Nawe – you too.... Nawe uyasala – you too you are staying Naye – he too .... Naye uyadla -- he is also eating Nathi- us/we too..... Nathi siyafuna – we also want Nani- you too.... Nani lizobhala – you too will write Nabo- they too ..... Nabo bayahlanya – they too are crazy Associative Formative -Mi- mine .... Ngeyami – It’s mine - Kho- yours ..... Ayisiyo yakho – it’s not yours - Khe- his/hers/ its ..... Ngeyakhe – it’s hers -Thu- ours ... Ngezethu – it’s ours -Nu- yours ...... Ngeyenu --- it’s yours -Bo- theirs ---- Yeyingeyabo --- it was theirs zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Mar 06 2010

9mins

Play

lesson 28 Even more Tenses

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 28 Tenses http://www.bibles.co.za/search/search-detail.php?prev=-1&book=GEN&chapter=1&version=2 Hade.... – was ....zo... – will (future plan) U...... ...? (asking a question) Ngoba- because Teach – fundisa Waye fundisa – she used to teach Ufundisa abantwana isayensi- she teaches children science Bazo fundisa emazweni- they will teach in foreign countries Show – bonisa ngibonisa – show me ngibonile imoto yakhe ibi - i saw her car it’s ugly sizobona umyeni wakhe ngoMgqibelo – we will see her husband on Saturday Talk - Khuluma. Khulumela phezulu – talk louder Wakhuluma laye – she spoke with/ to her Ngizokhuluma phambili kwemuli yami – i will speak in front on my family zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Feb 18 2010

7mins

Play

lesson 27 More tenses again

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 27 Tenses Hade.... – was ....zo... – will (future plan) U...... ...? (asking a question) Ngoba- because Write – bhala Bhalela ugogo incwadi – write grandma a letter ubhalile yini igama lakho? Did you write your name? Ngizombhalela incwadi kusasa – i will write her a letter tomorrow Sell – thengisa Bayithengisa ngoHlobo owadlulayo – they sold it last summer Thengisa konke- sell everything Uzokuthengisa ngoLwesine- she will sell it on Thursday Wear – gqoka Uyigqokile - she is wearing it Lali gqokeni?- what were you wearing? Bonke bazogqoka izicathulo ezimhlophe – they will all wear white shoes zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Feb 18 2010

5mins

Play

lesson 26 More tenses

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 26 Tenses Hade.... – was ....zo... – will (future plan) U...... ...? (asking a question) Ngoba- because Sonke- together Imali - money Eat – dla ( dlana ukudla — eat the food) Udlile kakhulu – she ate too much Ngizodla sesisonke – i will eat when we are togother Sengidlile – i have eaten Take – thatha (thatha lokhu – take this ) Thatha imali uhambe ukuyathenga utamatisi – take the money and go buy tomatoes Ulithethe ibhatshi lakhe -he took his jacket Ngizoyithatha ngonyaka ozayo - i will take it next year Read- bala Ubalile- Did you read? Bala i bhuku leli. -Read this book Ngizolibala ngeviki elizayo – i will read it next week zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Feb 16 2010

5mins

Play

lesson 25 Tenses

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 25 Tenses Hade.... – was ....zo... – will (future plan) U...... ...? (asking a question) Ngoba- because Sleep – lala Ngizohamba ukuyalala lengane – i will go and sleep with the baby Hade ngilele - i was sleeping Ngilele phandle phansi kwesihlahla- i am sleeping outside under a tree Dance – Umgido Ngizohamba ukuyabona umgido ngeyanga ezayo - i will go and see a show next month Ngambona egida ngoLwesihlanu- i saw her dancing on Friday Buy – thenga Thenga lesi isikhwama ngoba sikhulu - buy this bag because it’s big Uthengile ikhabe ?– did you buy the watermelon? Ngizo thenga amabhayisikili amnyama – i will buy black bicycles zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Feb 16 2010

6mins

Play

lesson 24 Test !!!

Podcast cover
Read more
IsiZulu learn isiZulu lesson 24 Test Good luck ! 1. Ngiyajabula ukukwazi! 2. Lala kahle 3. Ngingakusiza na? 4. Isikhombisa 5. Akunkinga 6. Intwasahlobo 7. UKhisimusi 8. Angazi 9. Indiza 10. Uphumaphi? 11. phansi 12. Ngicela 13. Gibela 14. isivalo 15. bhala 16. qala 17. Phandle 18. Usebenzani? 19. uMgqibelo 20. uLwesibili zulumaiden@live.com also visit isiZulu.net

Feb 14 2010

8mins

Play

lesson 23 Verbs

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 23 Verbs Found a good website http://iteslj.org/v/z/ and software http://www.byki.com/fls/free-zulu-software-download.html?l=zulu Cut – Sika (sika isinkwa -- cut the bread) Sleep - lala Dance - Umgido Sing - Cula/ hlabela Buy – thenga (thenga isikhwama -- buy a bag ) Break – Qhepula Eat – dla ( dlana ukudla — eat the food) Grow khula (usekhulile — he/ she has grown ) Put/ place – beka Take – thatha (thatha lokhu – take this ) Read- bala / funda Write – bhala (bhala incwadi – write a letter) Sell – thengisa Run – gijima (gijima uzophuza – run you will be late ) Wear – gqoka Begin – qala (qalu geze – first bath) Meet – hlangana ( hlanganisa – mix it ) Find – thola To stand – ukuma (mana – wait) Speak – khuluma (khulumela phezulu – speak up) To Fight – ukulwa (bayalwa – they are fighting ) To make – ukuyenza To feel - ukuzwa (ngizwa ubuhlungu – i feel pain) Sit – hlala Throw- jikijela / phosa (phosa ilitshe – throw a stone ) Leave – suka/ hamba/ phuma Teach – fundisa Show – bonisa (ngibonisa – show me ) zulumaiden@live.com visit http://isizulu.net/

Jan 31 2010

9mins

Play

lesson 22 Body matters!

Podcast cover
Read more
Learn isiZulu Lesson 22 Body matters Body umzimba Head ikhanda Face ubuso Eyes amehlo Ear indlebe Mouth umlomo Nose ikhala Neck intamo Arms ingalo Hand isandla Breast ibele Isifuba Stomach isisu Back umhlane Legs umlenze Bone ithambo Foot unyawo Toe uzwane Hair unwele Teeth uzinyo Kubuhlungu – it hurts Limele got hurt Gula sick Khwehlela cough Khala cry Hleka laugh Shonile died Zalwa born Hlanza vomit Monday - uMsombuluko (the day of unfolding) Tuesday - uLwesibili (the second day - bili = two) Wednesday - uLwesithathu (the third day - thathu = three) Thursday - uLwesine (4th) Friday - uLwesihlanu (5th) Saturday - uMgqibelo (note the click!) Sunday - Isonto (which also means 'church' - ie, the day of Church, and 'week' - ie, the period between church days) Today- Nahlanje Yesterday – Izolo Tomorrow – kusasa Ngemuza kwayizolo – day before yesterday Week – Iviki / isonto this week – ngaleli viki / ngalelisonto next week – ngeviki elizayo/ ngesonto elizayo last week – ngeviki elidlulileyo / ngesonto elidlulileyo The months are written in Zulu Zulu and in English most people will know the English version ones so you don’t have to worry about learning them Month – inyanga ( traditional witch doctor) this month - ngalenyanga next month - ngenyanga ezayo last month - ngenyanga edlule Year - unyaka this year - ngalonyaka next year - ngonyaka ozayo last year - ngonyaka odlule zulumaiden@live.com also visit isiZulu.net

Dec 25 2009

9mins

Play

iTunes Ratings

5 Ratings
Average Ratings
4
1
0
0
0