Cover image of Pigion: Highlights for Welsh Learners
(11)
Education

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Updated 7 days ago

Education
Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

iTunes Ratings

11 Ratings
Average Ratings
9
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.

iTunes Ratings

11 Ratings
Average Ratings
9
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.
Cover image of Pigion: Highlights for Welsh Learners

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Latest release on Apr 02, 2020

Read more

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Rank #1: Podlediad Awst 18fed-24ain

Podcast cover
Read more
Greta Hughes, Dr Meic Stephens, mynd trwy fag Ilid Ann Jones a sgwrs Ifan a Lowri Evans.

Aug 28 2018

11mins

Play

Rank #2: Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Chwefror 2019

Podcast cover
Read more
Nerys Bowen, Super Furry Animals, Pobol y Cwm, Valériane Leblond a The Beatles.

Feb 04 2019

14mins

Play

Rank #3: Podlediad Dysgu Cymraeg Chwefror 23ain - Mawrth 1af

Podcast cover
Read more
Robin Lyn, Awen Roberts, perm Linda'r Hafod, Einir Dafydd, Richard Tudor a Llinos Davies.

Mar 04 2019

13mins

Play

Rank #4: Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 15fed - 21ain

Podcast cover
Read more
Cysylltiad y Mabinogion a Game of Thrones, dyfodol economi Ynys Mon a hoff ganeuon serch

Jul 24 2017

10mins

Play

Rank #5: Podlediad Dysgu Cymraeg Ebrill 20fed - 26ain

Podcast cover
Read more
Carwyn Elis, Ceri Phillips, Owain Llwyd, Gabriella Jukes, Caryl Bryn a Dani Shlick.

Apr 30 2019

15mins

Play

Rank #6: Podlediad Gorffennaf 28ain - Awst 3ydd

Podcast cover
Read more
Howell Thomas, nofel Llwyd Owen, Meilir Emrys, Edwin Humphreys ac Andrew White.

Aug 06 2018

14mins

Play

Rank #7: Podlediad Dysgu Cymraeg - 11eg o Chwefror 2019

Podcast cover
Read more
Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Feb 11 2019

15mins

Play

Rank #8: Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 1af - 7fed

Podcast cover
Read more
Gwen Ellis, Noel James, Cinio Nadolig Figan, Caerdydd yn brifddinas a The Wizard of Oz.

Dec 11 2018

15mins

Play

Rank #9: Podlediad i Ddysgwyr - Medi 1af - 7fed 2018

Podcast cover
Read more
Elin Fflur a IVF, Patagonia, Golwg yn 30, ceiniogau coll, trawsblaniad, Rhydian Marc

Sep 10 2018

17mins

Play

Rank #10: Podlediad Dysgu Cymraeg Mai 11eg-17eg

Podcast cover
Read more
Huw Ynyr, Menna Pugh Jones, Ameer Rana, Heledd Williams a Ellis Massareli Hughes

May 21 2019

18mins

Play

Rank #11: Podlediad Dysgu Cymraeg - 17eg o Ragfyr 2019

Podcast cover
Read more
Daniel Lloyd, Debbie Harry, Nepal, Acenion, a Sian Thomas.

Dec 17 2019

16mins

Play

Rank #12: Podlediad Mawrth 24ain - 30ain

Podcast cover
Read more
Dilwyn Morgan, Eden, Dafydd Iwan a tinnitus, colli golwg, gweilch Glaslyn a David Coleman

Apr 04 2018

14mins

Play

Rank #13: Podlediad Chwefror 17eg - 23ain

Podcast cover
Read more
Gwenno Rees a Phatagonia, Ioan Talfryn, Catrin Williams yn hwylfyrddio a Mair Tomos Ifans

Feb 26 2018

8mins

Play

Rank #14: Podlediad Dysgu Cymraeg - 21ain o Hydref 2019

Podcast cover
Read more
Siri Widgel, Kai Saraceno, Owen Saer, Ffrainc, Priodas Mirain a Jac, Cerdd Megan.

Oct 23 2019

10mins

Play

Rank #15: Podlediad Dysgu Cymraeg Gorffennaf 13eg - 19eg

Podcast cover
Read more
Enw Betws y Coed, David Jones, Sean Fletcher, Lynn Davies, Cleif Harpwood, rheolau Saboth

Jul 30 2019

13mins

Play

Rank #16: Podlediad Dysgu Cymraeg - 10fed o Ragfyr 2019

Podcast cover
Read more
Llyfr Adar Mawr y Plant, Beca Bake Off, Peggy Seeger, Aled Wyn Hughes, Anne Spooner, a Cath Wyllt Caernarfon.

Dec 10 2019

13mins

Play

Rank #17: Matt Spry a'i westeion yn trafod dysgu Cymraeg

Podcast cover
Read more
Matt Spry, Dysgwr y Flwyddyn 2018, sy’n sgwrsio gyda mewnfudwyr o wlad Pwyl, Yr Almaen, Arfordir Ifori a Lloegr, sydd wedi dysgu Cymraeg.

Oct 14 2019

52mins

Play

Rank #18: Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 8fed - 14eg

Podcast cover
Read more
Tara Bethan, Steffan Lewis, Chris Rees, Eifion Glyn, Arwel Jones banciau bwyd.

Dec 17 2018

19mins

Play

Rank #19: Podlediad i ddysgwyr Gorffennaf 29ain - Awst 4ydd

Podcast cover
Read more
Sioned Wyn Morgan a Geraint Lloyd, Caneuon gwleidyddol gyda Dr Elin Royles a Josh Harris

Aug 13 2017

11mins

Play

Rank #20: Podlediad Dysgu Cymraeg - 1af o Dachwedd 2019

Podcast cover
Read more
Robin Huw Bowen, Tiger Bay a'r Gymraeg, De Affrica, Hen Fegin, Ufo LLangefni, Gwiber.

Nov 01 2019

11mins

Play

Podlediad Pigion y Dysgwyr 02/04/2020

Podcast cover
Read more
"Mae Bryn Terfel wedi gorfod canslo misoedd o gyngherddau ar ôl iddo fe gael damwain yn Bilbao. Dyma Bryn yn siarad gyda Shan Cothi ac yn sôn am sut digwyddodd y ddamwain ac am yr help mae e'n ei gael i wella."

Bore Cothi - Bryn Terfel

llithro ar bafin to slip on a pavement
gohirio to postpone
pigwrn ankle
ar y trywydd cywir on the right track
amser brawychus frighyening times
fy nghalon i'n gwaedu my heart bleeds
heriol tu hwnt extremely challenging
cymeradwyaeth applause
bagl crutch
yn ganiataol for granted
"Bryn Terfel oedd hwnna'n sgwrsio gyda Shan Cothi. Dydd Sadwrn, Sion Tomos Owen o Dreorci oedd yn trio gwneud i Geraint, Elan a holl wrandawyr Radio Cymru chwerthin yn y slot 'Munud i Chwerthin' gyda stori am ei fam-gu"
Y Sioe Sadwrn - Munud i Chwerthin

paratoi to prepare
sa i 'di bod dw i ddim yn gwybod
mam-gu nain
rhy barchus too repectable
chwydu to vomit
tad-cu taid
"Dwy stori ddoniol yn fa'na am fam-gu Sion Tomos Owen. Mae'r Dr Radha Nair Roberts yn dod o Singapore yn wreiddiol, ond yn byw yng Nghymru erbyn hyn. Mae hi'r rhugl mewn sawl iaith, gan gynnwys y Gymraeg. Hi oedd gwestai Beti George wythnos diwertha a dyma hi'n esbonio wrth Beti pam ei bod hi'n meddwl bod dysgu ieithoedd yn bwysig.."
"
Beti A’i Phobol - Dr Radha Nair Roberts

diwylliant culture
mabwysiedig adopted
gwerthfawr valuable
ymdrech effort
cyfoethog rich
ieithydd linguist
yn gymharol relatively
amddiffynol defensive
dwlu ar hoffi yn fawr
ymenydd brain

"Dr Radha Nair Roberts wedi dysgu Cymraeg yn wych ac yn sgwrsio yn fan'na gyda Beti George. Os dych chi'n hunan ynysu neu'n gweithio o gartre, beth dych chi'n wneud gyda'ch amser sbâr? Gwylio ffimiau mae Tudur Owen yn ei wneud a dyma fe'n sgwrsio gyda Dyl Mei a Manon am y ffilmiau buodd e'n eu gwylio wythnos diwetha..."
Tudur Owen - Ffilmiau

hunan ynysu to self isolate
dychmygu imagine
arswyd horror
gwirioneddol really
y gweddill the rest
wedi heneiddio has grown older
ngwas i poor dab
"Os dych chi'n gweithio o adre ella na fydd llawer o amser gyda chi i wylio ffilmiau un wahanol iawn i Tudur Owen. Gyda chymaint o bobl yn defnydio wi-fi er mwyn gweithio gartre mae'n siŵr bydd cyflymder y wifi yn arafu. Sut mae osgoi hyn? Dyma i chi gynghorion Megan Davies
"

Dros Ginio - Gweithio o adre

cynghorion tips
cyswllt band eang broadband connection
rhwydwaith network
dan ei sang overstretched
ar y gorwel on the horizon
ffôn daeraol landline
popdy meicrodon microwave oven
diwifr wireless
sain sound
lleihau to reduce
"Tips Megan Davies oedd y rheina ar sut i gadw'r wifi yn gyflym tra'n gweeithio o adre. Un ffordd o gadw'n brysur yn y cyfnod anodd hwn ydy sgwennu caneuon. Dyna mae'r band Sain Cofio wedi ei wneud. Ond nid band cyffredin yw hwn. Tri aelod sydd i'r band - Yncl Gruff, Deio a Casi. Wyth oed ydy Deio a dim ond chwech ydy Casi. Dyma'r ddau yn sgwrsio gyda Dafydd a Lisa ar Radio Cymru 2
"
Dafydd a Lisa Radio Cymru 2 - Sain Cofio

triawd trio
cyfansoddi to compose
nain mamgu
colli dant to lose a tooth
seren star

Apr 02 2020

16mins

Play

Podlediad Pigion y Dysgwyr 25ain o Fawrth 2020

Podcast cover
Read more
S'mae... Dach chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma …

Galwad Cynnar
Dydd Sadwrn 21/03/20
Y Foryd Fach
"…Rhys Jones yn disgrifio'r Foryd Fach ger Caernarfon. Mae'r Foryd yn lle pwysig iawn o ran byd natur ac mae'n bosib gweld adar arbennig iawn yno. Dyma flas ar sgwrs Rhys Jones ar Galwad Cynnar bore Sadwrn diwetha...
"
amrywiaeth Ystyr variety Uwch amrywiaeth
nodweddiadol Ystyr typical Uwch nodweddiadol
gwyddau duon Ystyr black geese Uwch gwyddau duon
unigryw Ystyr unique Uwch unigryw
gaeafu Ystyr to spend winter Uwch gaeafu
gorgyffwrdd Ystyr to overlap Uwch gorgyffwrdd
cynyddu Ystyr to increase Uwch cynyddu
daearyddiaeth Ystyr geography Uwch daearyddiaeth
ddim mor gyfarwydd Ystyr not as familiar Uwch ddim mor gyfarwydd
deheuol Ystyr southernly Uwch deheuol

Rhaglen Ifan Evans
Iau – 19/03/20
Dofednod
"Darlun o'r Foryd Fach ger Caernarfon yn fan'na ar Galwad Cynnar. Mi wnawn ni aros efo adar yn y clip nesa gan ei bod hi'n Ddiwrnod Dofednod dydd Iau diwetha – cyfle i ddathlu ein ffrindiau bach pluog. A gwestai Ifan Evans oedd rhywun sydd wrth ei fodd ynghanol y plu i gyd yn enwedig yr ieir, sef Paul Williams o Gwrtnewydd, Ceredigion. Gofynnodd Ifan iddo fe o ble daeth y diddordeb mewn ieir...
"
dofednod Ystyr poultry Uwch
pluog Ystyr feathery Uwch
Y sioe Frenhinol Ystyr The Royal Welsh Show Uwch Y sioe Frenhinol
trybini Ystyr misery Uwch trybini
crwtyn Ystyr a boy Uwch crwtyn
ceiliog Ystyr a cockerel Uwch ceiliog
y ffefryn Ystyr the favourite Uwch y ffefryn
pert Ystyr pretty Uwch pert
o mawredd Ystyr oh goodness Uwch o mawredd
dodwy Ystyr to lay Uwch dodwy

Ifan Evans
Dydd Mawrth 17/3/20
Mary Bott
" A dyn ni'n mynd i aros gyda rhaglen Ifan am y clip nesa sef sgwrs gyda Mary Bott o Aberteifi Mae Mary yn dipyn o gymeriad ac yn fflyrtian dipyn bach efo Ifan...
"
nes ymlaen Ystyr later on Uwch nes ymlaen
egni Ystyr energy Uwch egni
iengach Ystyr younger Uwch iengach
atgoffwch Ystyr remind! Uwch atgoffwch
casglu Ystyr to collect Uwch casglu
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch

Hwyrnos Georgia Ruth
Mawrth 17/03/20
loergan
"Anodd iawn i Mary gadw'n dawel am ddwy awr swn i'n meddwl...
Sian Eleri oedd yn cyflwyno yn lle Georgia Ruth nos Fawrth a’i gwestai oedd Griff Lynch o'r band Yr Odds. Buodd Griff a Sian yn siarad am sioe gerdd Eisteddfod Genedlaethol eleni o’r enw Lloergan. Griff a’i frawd Lewys Wyn sydd wedi ysgrifennu’r gerddoriaeth - oedd y ffaith eu bod nhw mor agos at ei gilydd wedi helpu'r broses tybed?
"
sioe gerdd Ystyr musical Uwch sioe gerdd
yn ormodol Ystyr too much Uwch yn ormodol
strwythur Ystyr structure Uwch strwythur
yn hytrach na Ystyr rather than Uwch yn hytrach na
yn rhy draddodiadol Ystyr too traditional Uwch yn rhy draddodiadol
canolbwyntio Ystyr to concentrate Uwch canolbwyntio
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch
Ystyr Uwch

Bore Cothi
Llun – 16/03/20
Côr Ona
"Griff Lynch oedd hwnna yn sôn am y sioe gerdd 'Lloergan'. Wel mae hi'n adeg bryderus iawn on'd yw hi? Ond er mwyn codi ein calonnau mae Catrin Angharad Jones neu Catrin 'Toffoc' fel mae llawer yn ei galw wedi creu tudalen Facebook o'r enw Côr Ona, lle mae pobl yn postio fideos ohonyn nhw eu hunain, neu eu plant yn canu. Mae yna thema gwahanol bob dydd - caneuon i famau oedd thema dydd Sul wrth gwrs gan ei bod yn Sul y Mamau. Dyma i chi ran o sgwrs gafodd Shan Cothi gyda Catrin...
"
y llais Ystyr the voice Uwch y llais
syniadau gwirion bost Ystyr ridiculous Uwch syniadau gwirion bost
cyhoeddiaddau Ystyr notifications Uwch cyhoeddiaddau
hunan ynysu Ystyr self isolating Uwch hunan ynysu
ymarferion Ystyr rehearsals Uwch ymarferion
wyneb yn wyneb Ystyr face to face Uwch wyneb yn wyneb
emynau Ystyr hymns Uwch emynau
y to hŷn Ystyr the older generation Uwch y to hŷn
mi anwyd… Ystyr ...was born Uwch mi anwyd
Ystyr Uwch

Dros Ginio
Llun - 16/03/20
Rowland Wiliams
"Catrin 'Toffoc' yn fan'na yn sgwrsio gyda Shan Cothi am y dudalen Facebook Côr Ona. Mae'r peiriannydd Rowland Williams yn dod o Rhigos yn wreiddiol ond nawr mae'n yn byw Martinez ger San Francisco. Dyw e ddim wedi byw yng Nghymru ers dros bedwar deg o flynyddoedd ond dyw e heb golli acen ardal Morgannwg o gwbl. Dyma fe'n siarad gyda Dewi Llwyd...

"
peiriannydd Ystyr engineer Uwch
llywodraeth Ystyr government Uwch llywodraeth
yn gyson Ystyr regularly Uwch yn gyson
heolydd Ystyr roads Uwch heolydd
ddim yn fodlon Ystyr unwilling Uwch ddim yn fodlon
anghyfforddus Ystyr uncomfortable Uwch anghyfforddus
edrych yn syn Ystyr looked in astonishment Uwch edrych yn syn
yn rhyfeddol Ystyr wonderfully Uwch yn rhyfeddol
y gyfrinach Ystyr the secret Uwch y gyfrinach
Ystyr Uwch

Mar 25 2020

17mins

Play

Podlediad Pigion y Dysgwyr 20fed o Fawrth 2020

Podcast cover
Read more
Hwyrnos Georgia Ruth - Ynys Blastig

niwed harm
amgylchedd environment
creadigol creative
lleihau defnydd reduce the use
Cyfarwyddwraig Director (female)
darn o gelf piece of art
gorddefnydd overuse
atgoffa to remind
pi pi'n bob man urinating everywhere
hybu to promote

"Dyn wedi clywed llawer iawn yn ddiwedddar am y niwed mae plastig yn ei wneud i'r amgylchedd, ond dych wedi clywed am yr Ynys Blastig? Prosiect gan Gyngor Gwynedd ydy e a dyma'r actor Iwan Fon yn esbonio wrth Sian Eleri beth yn union yw Ynys Blastig...

"

Sioe Frecwast Radio Cymru 2 - Gwyneth Keyworth

ymddangos to appear
cyd-actorion co-actors
profiad experience
cyfres series
doniol funny
go iawn in reality
amyneddgar patient
elfennau elements
"Sian Eleri oedd honna ar raglen Hwyrnos Georgia Ruth yn siarad gyda'r actor Iwan Fon am yr Ynys Blastig.–
Cafodd Daf a Caryl sgwrs gyda Gwyneth Keyworth ar y Sioe Frecwast bore Mercher. Actores ydy Gwyneth ac mae hi'n ymddangos ar hyn o bryd yn y gyfres “The Trouble with Maggie Cole” ar ITV. Ei chyd-actorion ar y gyfres yw Dawn French a Mark Heap. Sut brofiad ydy gweithio gyda'r ddau tybed….?

"

BORE COTHI - Mari a Mair

trawsblaniad aren kidney transplant
rhywbeth yn bod something wrong
ychwaneg more
profion tests
cyflwr genetig genetic condition
dim byd o'r fath nothing of the sort
anghyffredin unusual
bendith blessing
anhygoel incredible
meddyginiaeth medicine

"Gobeithio bydd Mark Heap yn nabod Gwyneth erbyn diwedd y gyfres on'd ife? Dydd Iau clwyon ni hanes dwy ferch ifanc ar Bore Cothi, Mari Siwan Davies o'r Parc ger y Bala a Mali Elwy o Danyfron ger Llansannan yn Sir Conwy. Mae un ohonyn nhw wedi cael trawblaniad aren a’r llall yn aros am un. Dyma Mari i ddechrau'n sgwrsio gyda Shan….

"

Sioe Sadwrn - Kid Cymru

campfa gym
tyfu lan to grow up
ymateb response
watsio to watch
yn gleisiau i gyd bruises all over
taflu to throw
cyhyrog muscular
cwympo to fall
ffili esgus cannot pretend
"... a chafodd y sgwrs honno ei recordio ar Ddiwrnod Aren y Byd. Mae gan Gethin Williams o ardal Llanelli enw arall sef Kid Cymru - ei enw reslo ydy hwnnw. Ar Sioe Sadwrn gofynnodd Geraint Hardy iddo fe sut dechreuodd y diddordeb mewn reslo...
"

Dros Ginio - Adam ac Adrian

gwas sifil Civil servant
arweinydd leader
barn wleidyddol swyddogol an official political opinion
syndod surprise
dylanwad mawr huge influence
gwleidyddiaeth politics
priodoli to attribute
cyfeiriadau references
prin iawn ei Gymraeg limited knowledge of Welsh
gwythien vein

"Hanes Kid Cymru yn fan'na ar Sioe Sadwrn.
Yn y gyfres Dau cyn Dau y ddau frawd Adam a Adrian Price oedd yn siarad gyda Dewi Llwyd. Mae Adrian yn was sifil ac yn diwtor Cymraeg i Oedolion ac Adam yw arweinydd Plaid Cymru. Saesneg yw mamiaith Adam ond Cymraeg mae e'n siarad gyda'i frawd Adrian. Sut ddigwyddodd hynny oedd un o gwestiynau Dewi Llwyd i'r ddau.

"

Cofio - Jimmy Carter

gwleidydd politician
Cyn-Arlywydd former President
y diweddar the late
cysylltiadau contacts
answyddogol unofficial
gofalu amdano fe looking after him
pwysau pressure
"...Adam Price yn fan'na - gwleididd sydd â chysylltiad agos ag America gan iddo fe astudio ym Mhrifysgol Havard. Ond gwleidydd Americanaidd gyda chysylltiad â Chymru sydd yn y clip nesa - sef Jimmy Cartrer, cyn Arlywydd America. A'r cysylltiad â Chymru? Wel yn 1986 dreuliodd e wythnos yng Ngorllewin Cymru yn pysgota gyda Moc Morgan fel y clywon ni ar Cofio . Dyma John Hardy yn holi'r diweddar Moc Morgan...

"

Mar 20 2020

15mins

Play

Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 12fed o Fawrth 2020

Podcast cover
Read more
Rhaglen Aled Hughes - Cŵn defaid

gwrando'n astud - listening attentively
hyfforddwr cŵn defaid - sheepdog trainer
o fri - of renown
chwip o sgil - a heck of a skill
y prif ci - the main dog
y brenin - the king
pencampwriaeth - championship
llinach - pedigree
gast - bitch
ara deg - slowly

Aeth Aled Hughes draw i Langwm ger y Bala i siarad gydag Aled Owen am ei gŵn defaid. Dyma i chi flas ar y sgwrs...
Stiwdio - Iaith Drama

adlewyrchu cymdeithas ddwyieithog - reflecting the bilingual society
colofnydd teledu - television columnist
yn llwyr uniaith - totally monolingual
cyd-destun - context
ar bwys - near
amddiffyn - to defend
parchu'r gynulleidfa - respect the audience
cyfarwydd - familiar
y dihiryn - the villain
sarhâd - insult

"Aled Hughes yn fan'na yn siarad am gŵn defaid gydag Aled Owen.
Maenifer o ddramâu ar S4C y dyddiau hyn yn defnyddio llawer o Saesneg yn ogystal â'r Gymraeg. Mae rhai yn dweud bod hyn yn adlewyrchu cymdeithas ddwyieithog Cymru, ond cwestiwn Nia Roberts i'r colofnydd teledu Sioned Williams oedd ydy hi'n bosib cael y dramâu hyn yn Gymraeg yn unig. Dyma oedd gan Sioned i'w ddweud...
Ifan Evans - Bryan yr Organ

adnabyddus - famous
emynau - hymns
pwy feddyliai - who would think
cymanfa ganu - hymn singing festival
ffefrynau - favourites
ymarfer - rehearsing
y cywair - the key (music)

"Wel doedd yna ddim llawer o Saesneg yn y sgwrs gafodd Ifan Evans gyda Bryan yr Organ. Mae Bryan yn llais cyfarwydd iawn ar Radio Cymru a'r wythnos diwetha roedd e'n dathlu ei ben-blwydd yn 70. Ond ddim parti pen-blwydd cyffredin bydd Bryan yn ei gael fel buodd e'n sôn wrth Ifan...
Rhaglen Aled Hughes - Ela Richards

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - International Women's Day
Y Rhyfel Fawr - The First World War
Cadeirydd - Chair
Y Groes Goch - The Red Cross
Gwlad Groeg - Greece
trwsiadus - tidy
dychwelyd - to return
cofeb - memorial
parch - respect
uffern - hell

".. a dw i'n siiŵr ei bod hi wedi bod yn gymanfa i'w chofio. Penblwydd hapus Bryan. Roedd hi'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ddydd Llun ac mi gafodd Aled Hughes sgwrs gyda'r hanesydd Efa Lois, am fenyw arbennig iawn sef Ela Richards. Dyma i chi ychydig o'i hanes...
"

Sioe Fore Radio Cuymru 2 - Padi

ysbrydoliaeth - inspiration
Archdderwydd - Archdruid
fel tae - as it were
y fath stori - such a story
cymeriad - character
uniaethu - to empathise
wedi ei chreu - had been created
rôn i'n dotio ati hi - I doted on it
nerth - strength
deynudd sgwennu - writing material

"Hanes menyw arbennig iawn yn fan'na - Ela Richards o Lanbedr Pont Steffan. Dydd Mercher cafodd ambell i berson adnabyddus gyfle i ddewis cân sydd wedi eu hysbrydoli nhw. Cân 'Padi' gan y band ' Mynediad am Ddim' oedd dewis yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd a dyma fe'n esbonio pam wrth Dafydd a Caryl ...
Bore Cothi - Menna Elen

addysg gorfforol - physical education
arlunio - drawing
rhyddhad - freedom
mynd bant - to go away
cynllunio - planning
yn rhwyddach - easier
denu - to attract
dwlu dysgu - love teaching
strwythuro - structured
yn glou - quickly

"Yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd oedd hwnna yn sôn am gân wnaeth ei ysbrydoli. Mae'n amlwg bod dysgu plant yn Kuwait wedi ysbrydoli Menna Elen o Lanymddyfri. Mae Menna yn ferch arbennnig sy wedi teithio i 26 gwlad yn barod er mai dim ond 25 oed yw hi. Dyma hi'n dweud wrth Shan Cothi pam ei bod yn mwynhau dysgu yn Kuwait gymaint.

Mar 12 2020

13mins

Play

Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 4ydd o Fawrth 2020

Podcast cover
Read more
Beti A'i Phobol - Alis Hawkins

ail-gydio yn... - to reconnect with
dros dair degawd - over three decades
sbarduno'r chwant - to motivate the desire
mynd bant - to go away
annog - to encourage
darganfod - to discover
ar lafar - orally
rhwydd - easy
clytwaith - patchwork
amrywiol - varied

Mae Alis Hawlins yn dod o Gwm Cou ger Castell Newydd Emlyn yn wreiddiol ond wedi byw yn Lloegr ers dros drideg mlynedd. Roedd hi'n poeni ei bod yn colli ei Chymraeg ond mi wnaeth ffrind iddi hi ei helpu i ddod yn ôl i'r arfer o siarad yr iaith ac nawr mae hi'n rhugl umwaith eto. Yn y clip yma mae Allis yn sôn am rywbeth arall helpodd hi gyda'i Chymraeg hefyd. Gwrandewch ar hyn...
Geraint Lloyd - Het Mali Sion

yn enwedig - especially
y gwynt yn hyrddio - the wind blowing strongly
marchogaeth - horse riding
ambell i gae - the odd field
fan hyn a fan draw - here and there

Ie, podlediad y dysgwyr wedi helpu Alis i ail-gydio yn ei Chymraeg - da on'd ife?
Dych chi wedi clywed am yr Het ar Raglen Geraint Lloyd? Mae'r Het yn cael ei phasio o un person i'r llall bob wythnos, a'r wythnos yma - Mali Sion o Lanrwst oedd y ferch lwcus.
Mae Mali yn ferch brysur iawn. Yn ogystal â gweithio yng Nghaffi Ffika yn Llanrwst, mae hi hefyd yn aelod o'r band Serol Serol, a dyma hi'n sôn am y band wrth Geraint LLoyd...
Rhaglen Recordiau Rhys Mwyn - Neil Rosser

cyfeillion - friends
gei di ymateb - you'll get a response
cystal â - as good as
ymgais - an attempt
roedd yn berchen - he owned
mo'yn - eisiau
y fenyw - the woman
myn uffern i - goodness me
jacôs - calm
blaenoriaeth - priority

Mali Sion oedd honna yn sôn wrth Rhys Mwyn am ei band Serol Serol. A dyn ni am aros ym myd pop nawr gyda rhaglen Rhys Mwyn. Nos Lun cafodd Rhys gwmni y canwr Neil Rosser a buon nhw'n edrych yn ôl ar yr albwm "O'r Gad" gafodd ei recordio yn Nyffryn Ogwen. Dyma Neil yn sôn am adeg y recordio...
Sioe Frecwast - Pêl-droed cerdded

Cwpan Pêl-droed Cerdded y Byd - Walking Football World Cup
eitha anhygoel - quite incredible
Yr Eidal - Italy
dod lan - to come up
tairgwaith - three times
wedi cynrychioli - has represented
baner - flag
hyd yn oed - even
camp - game

Neil Rosser oedd yn siarad gyda Rhys Mwyn am recordio'r albwm 'O'r Gad'.
Roedd llawer o bobl yn hapus iawn bedair blynedd yn ôl bod tîm pêl-droed Cymru wedi cyrraedd semis yr Euros yn Ffrainc. Ond oeddech chi'n gwybod bod Cymru wedi ennill Cwpan Pêl-droed y Byd? Mae hynny'n wir ond cwpan ychydig bach yn wahanol oedd e - Cwpan Pêl-droed Cerdded y Byd. Ar y Sioe Sadwrn cafodd Geraint a Elan sgwrs gyda John Pritchard sy'n chwarae i dim pêl-droed cerdded Amlwch ar Ynys Môn ond sydd hefyd wedi chwarae dros Gymru...
Cofio - Dewi Sant

yr un mor llwyddiannus - as succesful
wedi cwympo - has fallen
cyd-ddigwyddiad - coincidence
haeddu - to deserve
nawddseintiau - patron saints
beirdd a llysieuwyr - poets and vegetarians
yn y bôn - basically
llysenw - nickname
eitha anniddorol - quite uninteresting
creulon - cruel

A gobeithio bydd tîm pêl-droed normal Cymru yr un mor llwyddiannus yn yr Euros eleni on'd ife? Roedd hi'n ddydd Gwyl Dewi dydd Sul diwetha a dw i'n siwr basai'r Sant wedi bod yn falch iawn o weld cymaint o ddathliadau ym mhob ran o Gymru. Dw i ddim yn siwr, cofiwch, beth fasai'r hen Ddewi'n feddwl o berfformiad Daniel Glyn yn y clip nesa 'ma...

Aled Hughes - Corgi

ast - bitch
Arwr - Hero
sunsur sgleiniog - shiny ginger
Sir Aberteifi - Ceredigion
Y Frenhines - The Queen
ci defiad Cymreig - Welsh sheepdog
hel gwartheg - to drive cattle
mwythlyd - doting
torraid - litter(animals)
goroesi - to survive

Dewi Sant gwahanol iawn yn cael ei ddisgrifio yn fan'na gan y comedïwr Daniel Glyn. Mae bridiau cwn Cymreig a Phrydeinig yn ffashiynol iawn ar hyn o bryd ac mi aeth Aled Hughes draw i Dalybont i weld dau gorgi Ceredigion Sioned Humphreys a hefyd i weld Jack Russell bach blin o'r enw Nel.

Mar 04 2020

16mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 27ain o Chwefror 2019

Podcast cover
Read more
Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Bore Cothi - Aron Snowsill

therapydd maeth - nutrition therapist
mamgu - nain
dynolryw - mankind
gwyddoniaeth - science
uwcholeuo - highlight
symlrwydd - simplicity
cyndeidiau - forefathers
doethineb - wisdom
analeiddio - analizing

Mae Aron Snowsill yn gweithio fel therapydd maeth, sydd yn swnio fel rhywbeth modern iawn on'd yw e? Ond fel d'wedodd Aron wrth Shan Cothi wythnos diwrtha mae llawer iawn o'r hyn mae o'n ei wneud yn ei swydd wedi bod o gwmpas ers amser maith, ac yn bethau roedd ei fam-gu yn gwybod popeth amdanyn nhw.
Aled Hughes - Golff

arbed - to save
paid â mwydro - don't talk nonsense
chwythu - to blow
peltan - a slap
ymchwil - research
camu'n ôl - to step back
ty'd 'laen - come on!
anelu - to aim
hir oes - long life
drain - thorns

Aron Snowsill oedd hwnna yn siarad am ei waith fel therapydd maeth ar Bore Cothi. Mae Aled Hughes yn hoff iawn o drio pethau newydd a'r wythnos diwetha aeth e am wers golff ar faes golff Bangor gyda Sue Evans. Sut hwyl gaeth e tybed?
Hwyrnos Georgia Ruth - Ani Glass

darlledwr - broadcaster
go iawn - real
arbrofi - to experiment
set byw - a live set
offeryn - instrument
ychwanegu - additional

Falle dylai Aled aros yn ei swydd fel darlledwr - dw i ddim yn medddwl bydd e'n olffiwr proffesiynol rhywsut. Mae gan y gantores Ani Glass albwm newydd a chlywon ni dair cân o'r albwm ar raglen Georgia Ruth. Dyma i chi flas ar sgwrs gafodd Ani gyda Georgia.
Ifan Evans - ffered

ffured - ferret
hela - to hunt
clymu - to tie
dianc - to escape
mwy tebygol - more probable
mentro - to venture
dere di draw - come over
cnoiad - a bite
cosi - to tickle
crafu - to scratch

Mae'n bosib i chi glywed y tair cân gafodd ei chwarae ar y rhaglen drwy fynd ar wefan Radio Cymru. Roedd hi'n Ddiwrnod Cenedlaethol Caru'ch Anifail Anwes ddydd Iau diwetha, wir nawr, a chafodd Ifan Evans sgwrs gyda Cari ac Elidir o Lanwrin ym Mhowys am eu hanifeiliaid anwes sef Sooty a Bon Bon. Ond nid ci neu gath oedd ir anifeiliaid hyn ond dwy ffured.
Huw Stephens Radio Cymru 2 - Cocadwdl

cyfres - series
tywydd erchyll - terrible weather
cyfartaledd oedran - average age
mae gen i gywilydd - I'm ashamed
wedi cael eu hetifeddu - inherited
gwyddbwyll - chess
ail-afael - resume
soddgrwth - cello

Dwy ffured, Sooty a Bon Bon, yn ymweld â stiwdio Aberystwyth ar Ddiwrnod Cenedlaethol Caru'ch Anifail - beth nesa tybed? Doedd 'na ddim anifeiliaid ar raglen Huw Stephens ar Radio Cymru 2 fore Gwner ond mi glywon ni sawl 'cocadwdl ' yn y sgwrs rhwng Aled Samuel a Mandy Watkins.
Dros Ginio - Steve Hewitt

Caergrawnt - Cambridge
Llydaweg - Breton
Yn llawer nes - much nearer
cwympo mewn - to fall in
gwrthod - to refuse
y Cenhedloedd Unedig - The United Nations
cyfieithydd - translator
argyfwng - crises
amrywiaeth - variety

Mandy Watkins o'r gyfres Dan Do ar s4C oedd honna yn 'cocadwdl-dwio' gyda Aled Samuel.
Mae Steve Hewitt yn dod o America'n wreiddiol, a symudodd i Brydain pan oedd yn bymtheg oed. Erbyn hyn mae e'n rhugl yn y Gymraeg a chafodd James Williams sgwrs gyda fe yn slot y Byd a'i Bethau ar y rhaglen Dros Ginio dydd Gwener. Dyma Steve yn esbonio pam a phryd dysgodd e'r Gymraeg.

Feb 27 2020

16mins

Play

Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 21ain o Chwefror 2020

Podcast cover
Read more
Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Ifan Evans - Kat Von Kaige

bwriadu rhyddhau - intends to release
wastad wedi - always have
dawnsio gwerin - folk dancing
llefaru - recitation
perthynas - relationship
yn hollol - exactly
y gwedill - the rest
yn bendant - definitely
trwm - heavy

Mae Rhiannon Osbourne o Ferthyr Tudful yn wreslo ar draws Ewrop gan ddefnyddio'r enw Kat Von Kaige. Ond mae hi hefyd wedi sgwennu caneuon Cymraeg ac mae hi'n bwriadu rhyddhau albwm Cymraeg yn y dyfodol. Dyma hi'n sgwrsio gyda Ifan Evans.
Rhaglen Aled Hughes - Monopoly

dyfeisio - to invent
annheg - unfair
sylweddoli - to realise
cynyddu eu cyfoeth - to increase their wealth
dychmygu - to imagine
y pendraw - the end
dameg - parable
yn weddol boblogaidd - fairly popular
cogio - to pretend
i'r gwrthwyneb - to the contrary

Rhiannon Osbourne oedd honna'n esbonio sut mae sgwennu caneuon wedi ei helpu hi i ddod dros perthynas anodd.

Ar raglen Aled Hughes yr wythnos yma roedd Peredur Webb-Davies yn sgwrsio am y gêm 'Monopoply'. Yn y clip nesa cawn ni glywed Peredur yn esbonio o ble daeth y syniad gwreiddiol am y gêm.
Sioe Frecwast Radio cymru 2 - Bryn Fôn

doniol - funny
dwys - intense
cyfweliad - interview
ymarferol - practical
fy nghelf - my art
trefnus - organised
cyfuniad - combination
mae gynno chdi - mae gyda ti
anhygoel - incredible
Cymraeg coeth - elegant Welsh

Wel wel, pwrpas y gêm fodern Monopoly yn hollol wahanol i bwrpas y gêm wreiddiol felly.

Rhyfedd on'd ife? Mae Bryn Fôn yn enwog fel canwr ond hefyd fel actor ac mae o'n actio yng nghyfres newydd Hidden ar y BBC.

Fe sy'n chwarae rhan Hefin yn ail gyfres y ddrama dditectif.

Roedd Bryn yn westai ar y Sioe Frecwast gyda Daf a Caryl, tybed pa fath o ddramâu mae Bryn yn ei licio fwya?
Hwyrnos Georgia Ruth - Sian Reese Williams

cynhyrchu - to produce
Prydeinig - British
tirwedd - landscape
ansawdd - quality
ymateb - response
cyfforddus - comfortable

Un arall sy'n actio yn y gyfres Hidden ydy Sian Reese-Williams hi sy'n actio rhan DI Cadi John yn y gyfres.

Sian oedd gwestai Georgia Ruth nos Fawrth a gofynnodd Georgia iddi oedd hi'n hoff o'r cyfresi Scandi Noir.
Beti A'i Phobol - Aled Rees

Yr Athro Ddocctor - Proffesor Dr
ymchwil - research
hyfforddiant - training
profiad annymunol - an unpleasant experience
fel chi mo'yn - as you want
meddygaeth - medicine
ymdopi - to cope
claf - patient
trin - to treat
yn astud iawn - very carefully

A dw i'n siwr bod llawer o bobl yn edrych ymlaen i weld cyfres newydd Hidden ar BBC Wales ac ar BBC4.

Cafodd Beti George sgwrs gyda'r Athro Ddoctor Aled Rees sydd yn rhannu ei amser rhwng gwaith academaidd, gwaith ymchwil a gwaith meddygol.

Yn y clip yma mae Beti yn holi am yr hyfforddiant gafodd e fel meddyg.
Rhaglen Aled Hughes - Bathodynnau clybiau pêl-droed

cynrychioli - to represent
llew - lion
arfbais - coat of arms
morthwyl hirgoes - rivet hammer
diflannu - to disappear
hunaniaeth - identity
adlewyrchu - to reflect
diwydiant trwm - heavy industry
camarweiniol - misleading
dryslyd - confusing

Blas ar waith a hyfforddiant meddygon yn fan'na ar Beti a'i Phobol.

Ar raglen Aled Hughes clywon ni am y straeon sy'n cael eu cynrychioli ar fathodynnau timau pêl-droed Chelsea, West Ham ac Arsenal.

Pwy fasai'n meddwl bod bathodynnau clybiau pêl-droed gyda chymaint o hanes y tu ôl iddyn nhw?

Feb 21 2020

16mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 12fed o Chwefror 2020

Podcast cover
Read more
Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.
Rhaglen Aled Hughes - Gwartheg yn siarad

gwartheg - cattle
brefu - mooing
ymchwil - research
ar brydiau hwyrach - at times perhaps
tynnu lloiau - pulling calves
blawd - cattle feed
heffrod - heiffers
tarw - bull
fel diawl - intensely
coelio - credu

Yn yr wythnos pan ddaeth y ffilm 'Dr Dolittle' allan dyma Aled Hughes yn penderfynu basai fe'n trio cael sgwrs gyda gwartheg Bryn Roberts o Benisarwaun ger Llanberis. Roedd e wedi clywed bod gwartheg yn gallu brefu mewn 13 o wahanol ffyrdd a bod pob bref yn golygu rhywbeth gwahanol. Dyma sut aeth sgwrs Aled gyda'r gwartheg druan.
Ar y Marc - Corau Rhys Meirion

gelynion - enemies
dewr - brave
cyfres newydd - new series
cythraul canu (idiom) - singing rivalry
cyd-ganu - singing together
profiad gwych - brilliant experience
cantorion - singers
ymarfer - rehearsal
oddi cartre - away
buddugoliaeth - victory

Aled Hughes oedd hwnna'n trio cael sgwrs gyda gwartheg. Dim ond pedair milltir sy rhwng pentrefi Llanrug a Llanberis yng Ngwynedd ac mae timau pêl-droed y pentrefi yn dipyn o elynion ar y cae chwarae. Penderfyniad dewr felly oedd un Rhys Meirion i ddod â'r ddau dîm at ei gilydd i ganu fel un côr. Ar raglen Ar y Marc cafodd Dylan Jones sgwrs gyda Rhys Meirion, Dafydd Arfon o Lanrug ac Eurwyn Thomas o Lanberis am y syniad dewr yma.
Rhaglen Ifan Jones Evans - Colin Jackson

cyflwynydd - presenter
ei ardal enedigol - area of his birth
arfordir - coast
Gwersyll - Camp
dyfalu - to guess
peiriant amaethyddol - agricultural machine
go iawn - real

Cofiwch wylio'r gyfres newydd nos Iau ar S4C i chi gael gweld sut siâp oedd ar y côr erbyn i Rhys Mrieion orffen gyda nhw.
Mae yna gyfres newydd arall yn dod i S4C sef Iaith Ar Daith ac yn un o raglenni'r gyfres mae'r cyflwynydd Eleri Sion yn mynd o gwmpas ardal enedigol y cynathletwr Colin Jackson ac yn rhoi cyfle i Colin, sy'n dysgu'r iaith, ymarfer y Gymraeg ar y ffordd. A dydd Llun diwetha, llwyddodd Ifan Jones Evans i ddod o hydi'r ddau ohonyn nhw ar eu taith a'u holi ble byddan nhw'n mynd nesa.
Bore Cothi - Stifyn Parri

trawsblaniad gwallt - hair transplant
blewyn - a hair
tyllu mewn - dig into
gwreiddyn - root
mae na lu o nyrsys - there's a legion of nurses
triawd y buarth - the farmyard trio (welsh folk song)
hylif arbennig - special liquid
croen - skin
ail-blannu - replant
planhigyn - plants

A bydd yn bosib gweld llawer o bobl sy'n dysgu Cymraehg yn y gyfres Iaith ar Daith, Colin Jackson yn fan'na ond hefyd bydd Carol Vorderman yn ymddangos mewn un o'r rhaglenni. Mae'r actor Stifyn Parri wedi cael trawsblaniad gwallt yn ystod y pythefnos diwetha. Dyma fe ar Bore Cothi'n esbonio'r broses. Oedd hi'n un boenus tybed?
Geraint Lloyd - Aberhonddu

Aberhonndu - Brecon
tref farchnad wledig - a rural market town
Y Bannau - The Beacons
diwydiant ymwelwyr - tourist industry
traddodaid - tradition
amrywiaeth - variety
atyniad - attraction
camlas - canal
nwyddau - goods
diwydiant haearn - iron industry

Stifyn Parri oedd hwnna yn sôn am ei drawblaniad gwallt. Pa mor dda dych chi'n nabod Aberhonddu? Wel dyma'r dref oedd yn cael ei rhoi Ar y Map ar raglen Geraint Lloyd nos Fawrth, ac un sydd yn nabod y lle yn dda ac wedi byw yno ers hanner can mlynedd bellach ydy John Meurig Edwards. Dyma fe'n rhoi ychydig o hanes y dre.
Beti A'i Phobol - Elinor Snowsill

rhyngwladol - international
araith - speech
mo'yn - eisiau
pwysau - pressure
cyfarwydd â - familiar with
gorfeddwl - to overthink
rhyddhâd - relief
gan eitha lot - by quite a big margin
anaf - injury
bwrw (fy) mhen i - hit my head

Bach o hanes tref Aberhonddu yn fan'na ar raglen Geraint Lloyd. Gwestai Beti George yr wythnos diwetha oedd y chwaraewraig rygbi ryngwladol Elinor Snowsill. Roedd Elinor yn arfer dioddef o beth roedd hi'n ei alw'n Performance Anxiety. Beth oedd effaith hyn ar ei gêm a sut wnaeth hi ddodd dros y cyflwr? Dyma hi'n esbonio wrth Beti.

Feb 12 2020

18mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 5ed o Chwefror 2020

Podcast cover
Read more
John Gwyn Jones, Dracula, Sioned Mai Davies, Taith John Lloyd, Y brodyr Hallam, Kate Bush

Feb 05 2020

19mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 29ain o Ionawr 2020

Podcast cover
Read more
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cerys Hafana, David Michael Hughes, Brecwast bore Felinfach, Cledwyn Jones, Hyrdi Gyrdi.

Jan 29 2020

18mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 22ain o Ionawr 2020

Podcast cover
Read more
Rhiannon Davies, y theatr, Sharon Morgan, Ben Lake, Harry a Meghan, Bethan Gwanas.

Jan 22 2020

16mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 16eg o Ionawr 2020

Podcast cover
Read more
John Alwyn Griffiths, Taron Eggerton, Myfanwy, Geraint Hergest, Elvis, a Martin Johnes.

Jan 16 2020

17mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 23ain o Ragfyr

Podcast cover
Read more
Pwdin Nadolig, y tri gwr doeth, hanes blitz Abertawe a mwy...

Jan 08 2020

19mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 17eg o Ragfyr 2019

Podcast cover
Read more
Daniel Lloyd, Debbie Harry, Nepal, Acenion, a Sian Thomas.

Dec 17 2019

16mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 10fed o Ragfyr 2019

Podcast cover
Read more
Llyfr Adar Mawr y Plant, Beca Bake Off, Peggy Seeger, Aled Wyn Hughes, Anne Spooner, a Cath Wyllt Caernarfon.

Dec 10 2019

13mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Ragfyr 2019

Podcast cover
Read more
The Joy Formidable, Ann Evans, Cwestiwn diog, Gruffydd Wyn, The Crown, Erin Richards.

Dec 04 2019

16mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 26ain o Dachwedd 2019

Podcast cover
Read more
Medwyn Williams, Reslo, Ysgol Gymraeg Llundain, Bach Bach, Beti a Lynne, a Cath Ayres.

Nov 26 2019

16mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 20fed o Dachwedd 2019

Podcast cover
Read more
Celyn, Llyfrau Llafar Cymru, Mari Wyn Williams, Junior Eurovision, a Plant Mewn Angen

Nov 20 2019

15mins

Play

Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 15fed o Dachwedd 2019

Podcast cover
Read more
Owen Powell, Catherine Ayres, Menai Williams, Meurig Griffiths, Prif Weinidog Cymru.

Nov 15 2019

12mins

Play

Podlediad Dysgu Cymraeg - 6ed o Dachwedd 2019

Podcast cover
Read more
Ffobia, Hapusrwydd, Pobol y Cwm, Kizzy Crawford, Cwestiwn gwirion a Jacob Davies.

Nov 06 2019

11mins

Play

iTunes Ratings

11 Ratings
Average Ratings
9
1
0
1
0

Ffantastig!

By GreenwickPress - Nov 04 2012
Read more
Great for Welsh learners. I recommend putting it on and just trying to keep up with the syllables they're saying. It is really good for listening practice.