OwlTail

Cover image of Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Y Podlediadau diweddaraf gan Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru, yn archwilio'r pwnc eang diogelwch cymunedol yng Nghymru gyda gwesteion arbenigol.

Popular episodes

All episodes

Warning: This podcast has few episodes.

This means there isn't enough episodes to provide the most popular episodes. Here's the rankings of the current episodes anyway, we recommend you to revisit when there's more episodes!

Podcast cover

Pennod 4: Mynd i’r afael â hiliaeth a throsedd casineb – Gwaith Cymorth i Ddioddefwyr i wneud Cymru yn lle mwy caredig a chynhwysol i fyw

Croeso i’n cyfres podlediad newydd sbon sy'n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru.Ein gwestai yr wythnos hon yw Tom Edwards, Rheolwr Ardal, Cymorth Dioddefwyr Cymru. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod mynd i'r afael â throseddau casineb a hiliaeth, archwilio gwaith Cymorth i Ddioddefwyr a sut gallwn weithio gyda'n gilydd i wneud Cymru yn lle mwy caredig a chynhwysol i fyw. Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol-Os oes trosedd ar waith neu fygythiad uniongyrchol i fywyd deialwch 999-Cymorth i Ddioddefwyr Cymru https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/get-help/support-near-you/wales/ -Cymorth i Ddioddefwyr: My Support Space https://www.mysupportspace.org.uk/ -Cymorth i Ddioddefwyr: Report Hate in Wales https://www.reporthate.victimsupport.org.uk/ -Cymorth i Ddioddefwyr DU https://www.victimsupport.org.uk/ -Cymorth i Ddioddefwyr: Cysylltwch â'r Llinell Gymorth (24/7) i gael gwybodaeth a chefnogaeth yn gyfrinachol dros y ffôn a byddant yn eich cyfeirio at eich swyddfa agosaf. Ffoniwch am ddim ar 08 08 16 89 111-Mae casineb yn brifo Cymru https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru -Cefnogwch yr Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 9-16 Hydref 2021https://twitter.com/victimsuppcymru -Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru 0800 132 737 https://www.callhelpline.org.uk/ -Gall plant a phobl ifanc gysylltu â:Fearless i riportio trosedd yn ddienwGangsline am gyngor a chefnogaeth am ddim gan gyn-aelodau gangCymorth i Ddioddefwyr os ydyn nhw wedi profi troseddGall Childline ddarparu cyngor i blant a phobl ifanc-Modern Slavery Helpline 08000 121 700 https://www.modernslaveryhelpline.org/?language= -BAWSO https://bawso.org.uk/home/Human-Trafficking/-Crimestoppers 0800 555 111 https://crimestoppers-uk.org/ -Argymhelliad podlediad Tom:History Hit by Dan Snow https://podcasts.apple.com/gb/podcast/dan-snows-history-hit/id1042631089 -Pennod Saesneg gyfatebol https://podcasts.apple.com/us/podcast/wales-safer-communities-network/id1580571603?uo=4 Os gwnaethoch chi fwynhau'r bennod hon...Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel.Bydd Podlediad a Mwy ar gael unwaith y bydd ein gwefan yn fyw diwedd mis Medi. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni cymunedaumwydiogel@wlga.gov.uk.

24mins

27 Sep 2021

Rank #1

Podcast cover

Pennod 3: Edrych tu hwnt i’r amlwg – Diogelu a diogelwch cymunedol gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Croeso i’n cyfres podlediad newydd sbon sy'n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru.Ein gwestai yr wythnos hon yw Sarsiant Simon Livsey o Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod diogelu a diogelwch cymunedol, a diogelu pobl ddiamddiffyn trwy gydweithio ac edrych tu hwnt i’r amlwg.Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol-Os oes trosedd ar waith neu fygythiad uniongyrchol i fywyd deialwch 999.-Ymgyrch Small Talk Saves Lives https://www.samaritans.org/wales/support-us/campaign/small-talk-saves-lives/ -Samaritans Cymru 116123 https://www.samaritans.org/wales/samaritans-cymru/ -Mind Cymru 0300 123 3393 https://www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/ -Llinell Gymorth lechyd Meddwl ar gyfer Cymru https://www.callhelpline.org.uk/ -Rail Suicide Prevention https://railsuicideprevention.co.uk/ -BTP County Lines Taskforce https://www.btp.police.uk/news/btp/news/england/btp-county-lines-taskforce--its-role-results-and-efforts-to-tackle-gangs/ -BTP Child Sexual Exploitation https://www.btp.police.uk/advice/advice-and-information/caa/child-abuse/child-sexual-exploitation/ -Barnardo’s https://www.barnardos.org.uk/ -Parents Against Child Exploitation https://paceuk.info/ -NSPCC https://www.nspcc.org.uk/ -Every Child Protected Against Trafficking UK https://www.ecpat.org.uk/ -Gall plant a phobl ifanc gysylltu â:Fearless i riportio trosedd yn ddienwGangsline am gyngor a chefnogaeth am ddim gan gyn-aelodau gangCymorth i Ddioddefwyr os ydyn nhw wedi profi troseddGall Childline ddarparu cyngor i blant a phobl ifanc-Modern Slavery Helpline 08000 121 700 https://www.modernslaveryhelpline.org/?language= -BAWSO https://bawso.org.uk/home/Human-Trafficking/-Crimestoppers 0800 555 111 https://crimestoppers-uk.org/campaigns-media/campaigns/sexual-harassment-on-the-railways-zero-tolerance -Os ydych chi'n gweld neu'n profi aflonyddu rhywiol ar unrhyw drên neu mewn unrhyw orsaf gallwch anfon neges destun at 61016 neu ffoniwch llinell aflonyddu rhywiol y rheilffordd ar 0800 783 0137-BTP Sexual Harassment – advice and information https://www.btp.police.uk/advice/advice-and-information/sh/stalking-harassment/what-is-stalking-harassment/ -BTP Sexual Harassment – how to report stalking or harassment https://www.btp.police.uk/advice/advice-and-information/sh/stalking-harassment/how-to-report-stalking-harassment/ -BTP Sexual Harassment – campaign page https://www.btp.police.uk/police-forces/british-transport-police/areas/campaigns/Sexual-Harassment/ -National Stalking Helpline https://www.suzylamplugh.org/pages/category/national-stalking-helpline -Darperir cefnogaeth hefyd trwy'r trefniadau Diogelu Plant a Diogelu Oedolion sydd wedi'u lleoli ym mhob Awdurdod Lleol ledled Cymru https://diogelu.cymru/ -Argymhelliad podlediad Simon – Watts Occurring https://podcasts.apple.com/gb/podcast/watts-occurring/id1472946465 -Pennod Saesneg gyfatebol https://podcasts.apple.com/us/podcast/wales-safer-communities-network/id1580571603?uo=4 Os gwnaethoch chi fwynhau'r bennod hon...Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel.Bydd Podlediad a Mwy ar gael unwaith y bydd ein gwefan yn fyw diwedd mis Medi. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni cymunedaumwydiogel@wlga.gov.uk.

28mins

14 Sep 2021

Rank #2

Podcast cover

Pennod 2: Codi llais! Archwilio rôl y cyhoedd wrth ddatrys troseddau a gwaith Crimestoppers efo Mr Mansel Jones

Croeso i’n cyfres podlediad newydd sbon sy'n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru.Ein gwestai yr wythnos hon yw Mr Mansel Jones, gwirfoddolwr i'r elusen Crimestoppers a cyn siaradwr a threfnydd digwyddiadau gwirfoddol ar gyfer yr elusen Missing People. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod rôl y cyhoedd wrth adrodd a datrys troseddau, beth sy’n digwydd pan mae person yn mynd ar goll, gwaith Crimestoppers, a sut mae trosedd ac anrhefn yn cael ei adrodd yn y cyfryngau.Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol-Gwefan Crimestoppers https://crimestoppers-uk.org/ -Astudiaeth achos o Adroddiad Effaith Blynyddol 2019/20 Crimestoppers (t15) https://crimestoppers-uk.org/getmedia/368b792a-7690-43e2-870b-8fcad08455af/CST0023-002-Impact-Report-SH-final-WEB.pdf -Gwefan Fearless https://www.fearless.org/en -Gwefan Missing People https://www.missingpeople.org.uk/ -Argymhelliad podlediad Mansel – The Missing Podcast https://www.themissingpodcast.org/ -Pennod Saesneg gyfatebol gyda Ella Rabaiotti https://podcasts.apple.com/us/podcast/wales-safer-communities-network/id1580571603?uo=4 -Os ydych chi wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd, adroddwch i'r Heddlu. Ffoniwch 101 neu adroddwch ar-lein yn dibynnu ar eich rhanbarth yng Nghymru. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.- Os hoffech roi gwybodaeth am droseddu yn ddienw ymwelwch â, Crimestoppers-uk.org neu ffoniwch 0800 555 111.-Os ydych wedi cael eich effeithio gan drosedd, gallwch gael cymorth gan Gymorth i Ddioddefwyr, trwy eu llinell gymorth genedlaethol am ddim 08 08 16 89 111, neu ar-lein https://www.victimsupport.org.uk/ Os gwnaethoch chi fwynhau'r bennod hon...Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel.Bydd Podlediad a Mwy ar gael unwaith y bydd ein gwefan yn fyw diwedd mis Medi. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni cymunedaumwydiogel@wlga.gov.uk.

23mins

31 Aug 2021

Rank #3

Podcast cover

Pennod 1: Natur esblygol diogelwch cymunedol efo Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Croeso i bennod gyntaf ein podlediad newydd sbon sy'n archwilio diogelwch cymunedol yng Nghymru. Ein gwestai yr wythnos hon yw Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Yn y bennod hon rydym ni’n trafod natur esblygol a dyfodol diogelwch cymunedol, a gweledigaeth Dafydd ar gyfer cyflawni hynny o fewn ei sefydliad ei hun ac yn ehangach – yn arbennig drwy arloesi a dadansoddi data. Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegolGwefan Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys - https://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/Adroddiad Blynyddol 2020-2021 - https://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/y-comisiynydd/adroddiad-blynyddol-comisiynydd-heddlu-a-throseddu/Argymhelliad podlediad Dafydd – Elis James Feast Of Football Os gwnaethoch chi fwynhau'r bennod hon...Hoffwch, gadewch sylwad ac adolygiad, tanysgrifiwch, ac ymunwch yn y drafodaeth ar Drydar trwy ein tagio @CymMwyDiogel.Efallai yr hoffech chi wrando ar y bennod Saesneg cyfatebol gyda Chris Davies, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.Bydd Podlediad a Mwy ar gael unwaith y bydd ein gwefan yn fyw diwedd mis Medi. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni cymunedaumwydiogel@wlga.gov.uk.

25mins

17 Aug 2021

Rank #4

Most Popular Podcasts

Podcast cover

Trêl y Podlediad Cymunedau Mwy Diogel

Cam-drin Domestig, Trosedd casineb, Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol, Gwrthderfysgaeth.Dyma ond rhai o'r pynciau pwysig sy'n cynnwys cannoedd o bobl yn gweithio mewn partneriaeth bob dydd, i gadw cymunedau yng Nghymru yn ddiogel.Dyma'r PODLEDIAD CYMUNEDAU MWY DIOGEL, cyfres sain newydd sy'n archwilio'r pwnc o ddiogelwch cymunedol yng Nghymru.

5mins

3 Aug 2021

Rank #5